112. อัลอิคลาส

1.

จงล่าวเถิดมุฮัมมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกกะ

2.

อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง

3.

พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ

4.

และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์