109. อัลกาฟิรูน

1.

จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ๋ย

2.

ฉันจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีอยู่

3.

และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี

4.

และฉันก็มิใช่เป็นผู้เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดี

5.

และพวกท่านก็มิใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี

6.

สำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน และสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน