105. อัลฟีล

1.

เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระเจ้าของเจ้าได้กระทำกับพวก เจ้าของช้างอย่างไร?

2.

พระองค์มิได้ทรงทำให้แผนการณ์ของพวกเขาสูญสิ้นดอก หรือ?

3.

และได้ทรงส่งนกเป็นฝูงๆ ลงมาบนพวกเขา

4.

มันได้ขว้างพวกเขาด้วยหินที่ทำด้วยดินแข็ง

5.

แล้วพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นเช่นใบไม้ที่ถูก (สัตว์) กิน