82. ИНФӘТАР (ЯРЫЛМАК)

1.

Кайчан күк ярылса.

2.

Вә йолдызлар чәчелсә.

3.

Вә дәрьяләр агып бергә кушылсалар.

4.

Вә каберләр актарылып үлекләр терелеп чыксалар.

5.

Шул вакытта һәркем үзеннән элек ахирәткә җибәргән һәм үзеннән соң
калдырган эшләрен белер.

6.

Ий адәм баласы, сине нәрсә алдады хөрмәтле булган Раббыңның
нигъмәтләреннән өлешсез калырга, ягъни җәннәткә кермичә җәһәннәмгә
керергә сине нәрсә мәҗбүр итә.

7.

Ул – Аллаһ сине хак кылды да, әгъзаларыңны төзәтте вә һәр әгъзаңны
үлчәп төзеде.

8.

Сине нинди сурәттә кылырга теләсә шул сүрәттә кылды.

9.

Юк, алданмагыз, бозык эшне батыл гамәлне кылмагыз, бәлки сез
кыямәтне һәм хисапны ялган дисез.

10.

Әлбәттә, шиксез, сезнең өстегездә сакчы фәрештәләр бардыр.

11.

Ул фәрештәләр Аллаһ хозурында хөрмәтлеләр, алар сезнең барча
гамәлләрегезне язучылардыр.

12.

Сезнең кылган эшләрегезне бик яхшы белүчеләрдер.

13.

Тәхкыйк иман китереп изге гамәлләр кылган кешеләр, әлбәттә, җәннәттә
төрле нигъмәтләр эчендәләр.

14.

Вә тәхкыйк Аллаһуга итагать итмәгән азгыннар, әлбәттә,
җәһәннәмдәләр.

15.

Ул азгыннар җәһәннәмгә керерләр җәза көнендә.

16.

Вә алар җәһәннәмнән юк булып китмәсләр, һәмишә бар булып ґәзаб
кылынырлар.

17.

Ул җәза көненең каты куркынычлы икәнлеген сиңа нәрсә белдерде?

18.

Моннан соң ул көннең каты куркынычлы икәнлеген сиңа нәрсә белдерде?

19.

Ул көндә һичкем һичкемгә ярдәм кылырга, файда итәргә кадир булмас,
һәркем үз хәле белән мәшгуль булып кайгыда булыр. Ул көндә кешеләр
өстеннән эш кылмак, хөкем йөртмәк фәкать Аллаһуга хас.