99. الزلزال

1

آنگاه كه زمين به لرزش [شديد] خود لرزانيده شود

2

و زمين بارهاى سنگين خود را برون افكند

3

و انسان گويد [زمين] را چه شده است

4

آن روز است كه [زمين] خبرهاى خود را باز گويد

5

[همان گونه] كه پروردگارت بدان وحى كرده است

6

آن روز مردم [به حال] پراكنده برآيند تا [نتيجه] كارهايشان به آنان نشان داده شود

7

پس هر كه هموزن ذره‏اى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد

8

و هر كه هموزن ذره‏اى بدى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد