97. القدر

1

ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم

2

و از شب قدر چه آگاهت كرد

3

شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است

4

در آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر كارى [كه مقرر شده است] فرود آيند

5

[آن شب] تا دم صبح صلح و سلام است