95. التين

1

سوگند به انجير و زيتون

2

و طور سينا

3

و اين شهر امن [و امان]

4

[كه] براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم

5

سپس او را به پست‏ترين [مراتب] پستى بازگردانيديم

6

مگر كسانى را كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند كه پاداشى بى‏منت‏خواهند داشت

7

پس چه چيز تو را بعد [از اين] به تكذيب جزا وامى‏دارد

8

آيا خدا نيكوترين داوران نيست