94. الانشراح

1

آيا براى تو سينه‏ات را نگشاده‏ايم

2

و بار گرانت را از [دوش] تو برنداشتيم

3

[بارى] كه [گويى] پشت تو را شكست

4

و نامت را براى تو بلند گردانيديم

5

پس [بدان كه] با دشوارى آسانى است

6

آرى با دشوارى آسانى است

7

پس چون فراغت‏يافتى به طاعت دركوش

8

و با اشتياق به سوى پروردگارت روى آور