93. الضحى

1

سوگند به روشنايى روز

3

[كه] پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است

4

و قطعا آخرت براى تو از دنيا نيكوتر خواهد بود

5

و بزودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردى

6

مگر نه تو را يتيم يافت پس پناه داد

7

و تو را سرگشته يافت پس هدايت كرد

8

و تو را تنگدست‏يافت و بى‏نياز گردانيد

9

و اما [تو نيز به پاس نعمت ما] يتيم را ميازار

10

و گدا را مران

11

و از نعمت پروردگار خويش [با مردم] سخن گوى