92. الليل

1

سوگند به شب چون پرده افكند

2

سوگند به روز چون جلوه‏گرى آغازد

3

و [سوگند به] آنكه نر و ماده را آفريد

4

كه همانا تلاش شما پراكنده است

5

اما آنكه [حق خدا را] داد و پروا داشت

6

و [پاداش] نيكوتر را تصديق كرد

7

بزودى راه آسانى پيش پاى او خواهيم گذاشت

8

و اما آنكه بخل ورزيد و خود را بى‏نياز ديد

9

و [پاداش] نيكوتر را به دروغ گرفت

10

بزودى راه دشوارى به او خواهيم نمود

11

و چون هلاك شد [ديگر] مال او به كارش نمى‏آيد

12

همانا هدايت بر ماست

13

و در حقيقت دنيا و آخرت از آن ماست

14

پس شما را به آتشى كه زبانه مى‏كشد هشدار دادم

15

جز نگون‏بخت‏تر[ين مردم] در آن درنيايد

16

همان كه تكذيب كرد و رخ برتافت

17

و پاك‏رفتارتر[ين مردم] از آن دور داشته خواهد شد

18

همان كه مال خود را مى‏دهد [براى آنكه] پاك شود

19

و هيچ كس را به قصد پاداش‏يافتن نعمت نمى‏بخشد

20

جز خواستن رضاى پروردگارش كه بسى برتر است [منظورى ندارد]

21

و قطعا بزودى خشنود خواهد شد