91. الشمس

1

سوگند به خورشيد و تابندگى‏اش

2

سوگند به ماه چون پى [خورشيد] رود

3

سوگند به روز چون [زمين را] روشن گرداند

4

سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد

5

سوگند به آسمان و آن كس كه آن را برافراشت

6

سوگند به زمين و آن كس كه آن را گسترد

7

سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد

8

سپس پليدكارى و پرهيزگارى‏اش را به آن الهام كرد

9

كه هر كس آن را پاك گردانيد قطعا رستگار شد

10

و هر كه آلوده‏اش ساخت قطعا درباخت

11

[قوم] ثمود به سبب طغيان خود به تكذيب پرداختند

12

آنگاه كه شقى‏ترينشان بر[پا] خاست

13

پس فرستاده خدا به آنان گفت زنهار ماده‏شتر خدا و [نوبت] آب‏خوردنش را [حرمت نهيد]

14

و[لى] دروغزنش خواندند و آن [ماده‏شتر] را پى كردند و پروردگارشان به [سزاى] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاك يكسان كرد

15

و از پيامد كار خويش بيمى به خود راه نداد