88. الغاشية

1

آيا خبر غاشيه به تو رسيده است

2

در آن روز چهره‏هايى زبونند

3

كه تلاش كرده رنج [بيهوده] برده‏اند

4

[ناچار] در آتشى سوزان درآيند

5

از چشمه‏اى داغ نوشانيده شوند

6

خوراكى جز خار خشك ندارند

7

[كه] نه فربه كند و نه گرسنگى را باز دارد

8

در آن روز چهره‏هايى شادابند

9

از كوشش خود خشنودند

10

در بهشت برين‏اند

11

سخن بيهوده‏اى در آنجا نشنوند

12

در آن چشمه‏اى روان باشد

13

تختهايى بلند در آنجاست

14

و قدحهايى نهاده شده

15

و بالشهايى پهلوى هم [چيده]

16

و فرشهايى [زربفت] گسترده

17

آيا به شتر نمى‏نگرند كه چگونه آفريده شده

18

و به آسمان كه چگونه برافراشته شده

19

و به كوه‏ها كه چگونه برپا داشته شده

20

و به زمين كه چگونه گسترده شده است

21

پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهنده‏اى

22

بر آنان تسلطى ندارى

23

مگر كسى كه روى بگرداند و كفر ورزد

24

كه خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب كند

25

در حقيقت بازگشت آنان به سوى ماست

26

آنگاه حساب [خواستن از] آنان به عهده ماست