87. الأعلى

1

نام پروردگار والاى خود را به پاكى بستاى

2

همان كه آفريد و هماهنگى بخشيد

3

و آنكه اندازه‏گيرى كرد و راه نمود

4

و آنكه چمنزار را برآورد

5

و پس [از چندى] آن را خاشاكى تيره‏گون گردانيد

6

ما بزودى [آيات خود را به وسيله سروش غيبى] بر تو خواهيم خواند تا فراموش نكنى

7

جز آنچه خدا خواهد كه او آشكار و آنچه را كه نهان است مى‏داند

8

و براى تو آسانترين [راه] را فراهم مى‏گردانيم

9

پس پند ده اگر پند سود بخشد

10

آن كس كه ترسد بزودى عبرت گيرد

11

و نگون‏بخت‏خود را از آن دور مى‏دارد

12

همان كس كه در آتشى بزرگ در آيد

13

آنگاه نه در آن مى‏ميرد و نه زندگانى مى‏يابد

14

رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد

15

و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گزارد

16

ليكن [شما] زندگى دنيا را بر مى‏گزينيد

17

با آنكه [جهان] آخرت نيكوتر و پايدارتر است

18

قطعا در صحيفه‏هاى گذشته اين [معنى] هست

19

صحيفه‏هاى ابراهيم و موسى