86. الطارق

1

سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد

2

و تو چه دانى كه اختر شبگرد چيست

3

آن اختر فروزان

4

هيچ كس نيست مگر اينكه نگاهبانى بر او [گماشته شده] است

5

پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است

6

از آب جهنده‏اى خلق شده

7

[كه] از صلب مرد و ميان استخوانهاى سينه زن بيرون مى‏آيد

8

در حقيقت او [= خدا] بر بازگردانيدن وى بخوبى تواناست

9

آن روز كه رازها [همه] فاش شود

10

پس او را نه نيرويى ماند و نه يارى

11

سوگند به آسمان بارش‏انگيز

12

سوگند به زمين شكافدار [آماده كشت]

13

[كه] در حقيقت قرآن گفتارى قاطع و روشنگر است

14

و آن شوخى نيست

15

آنان دست به نيرنگ مى‏زنند

16

و [من نيز] دست به نيرنگ مى‏زنم

17

پس كافران را مهلت ده و كمى آنان را به حال خود واگذار