85. البروج

1

سوگند به آسمان آكنده ز برج

2

و به روز موعود

3

و به گواه و مورد گواهى

4

مرگ بر آدم‏سوزان خندق

5

همان آتش مايه‏دار [و انبوه]

6

آنگاه كه آنان بالاى آن [خندق به تماشا] نشسته بودند

7

و خود بر آنچه بر [سر] مؤمنان مى‏آوردند گواه بودند

8

و بر آنان عيبى نگرفته بودند جز اينكه به خداى ارجمند ستوده ايمان آورده بودند

9

همان [خدايى] كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست و خدا[ست كه] بر هر چيزى گواه است

10

كسانى كه مردان و زنان مؤمن را آزار كرده و بعد توبه نكرده‏اند ايشان راست عذاب جهنم و ايشان راست عذاب سوزان

11

كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند براى آنان باغهايى است كه از زير [درختان] آن جويها روان است اين است [همان] رستگارى بزرگ

12

آرى عقاب پروردگارت سخت‏سنگين است

13

هم اوست كه [آفرينش را] آغاز مى‏كند و بازمى‏گرداند

14

و اوست آن آمرزنده دوستدار [مؤمنان]

15

صاحب ارجمند عرش

16

هر چه را بخواهد انجام مى‏دهد

17

آيا حديث [آن] سپاهيان

18

فرعون و ثمود بر تو آمد

19

[نه] بلكه آنان كه كافر شده‏اند در تكذيب‏اند

20

با آنكه خدا از هر سو بر ايشان محيط است

21

آرى آن قرآنى ارجمند است

22

كه در لوحى محفوظ است