84. الانشقاق

1

آنگاه كه آسمان زهم بشكافد

2

و پروردگارش را فرمان برد و [چنين] سزد

3

و آنگاه كه زمين كشيده شود

4

و آنچه را كه در آن است بيرون افكند و تهى شود

5

و پروردگارش را فرمان برد و [چنين] سزد

6

اى انسان حقا كه تو به سوى پروردگار خود بسختى در تلاشى و او را ملاقات خواهى كرد

7

اما كسى كه كارنامه‏اش به دست راستش داده شود

8

بزودى‏اش حسابى بس آسان كنند

9

و شادمان به سوى كسانش باز گردد

10

و اما كسى كه كارنامه‏اش از پشت‏سرش به او داده شود

11

زودا كه هلاك [خويش] خواهد

12

و در آتش افروخته درآيد

13

او در [ميان] خانواده خود شادمان بود

14

او مى‏پنداشت كه هرگز برنخواهد گشت

15

آرى در حقيقت پروردگارش به او بينا بود

16

نه سوگند به شفق

17

سوگند به شب و آنچه [شب] فروپوشاند

18

سوگند به ماه چون [ب در] تمام شود

19

كه قطعا از حالى به حالى برخواهيد نشست

20

پس چرا آنان باور نمى‏دارند

21

و چون بر آنان قرآن تلاوت مى‏شود چهره بر خاك نمى‏سايند

22

[نه] بلكه آنان كه كفر ورزيده‏اند تكذيب مى‏كنند

23

و خدا به آنچه در سينه دارند داناتر است

24

پس آنان را از عذابى دردناك خبر ده

25

مگر كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند كه آنان را پاداشى بى‏منت‏خواهد بود