83. المطففين

1

واى بر كم‏فروشان

2

كه چون از مردم پيمانه ستانند تمام ستانند

3

و چون براى آنان پيمانه يا وزن كنند به ايشان كم دهند

4

مگر آنان گمان نمى‏دارند كه برانگيخته خواهند شد

5

[در] روزى بزرگ

6

روزى كه مردم در برابر پروردگار جهانيان به پاى ايستند

7

نه چنين است [كه مى‏پندارند] كه كارنامه بدكاران در سجين است

8

و تو چه دانى كه سجين چيست

9

كتابى است نوشته‏شده

11

واى بر تكذيب‏كنندگان در آن هنگام

12

و جز هر تجاوزپيشه گناهكارى آن را به دروغ نمى‏گيرد

13

[همان كه] چون آيات ما بر او خوانده شود گويد [اينها] افسانه‏هاى پيشينيان است

14

نه چنين است بلكه آنچه مرتكب مى‏شدند زنگار بر دلهايشان بسته است

15

زهى پندار كه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند

16

آنگاه به يقين آنان به جهنم درآيند

17

سپس [به ايشان] گفته خواهد شد اين همان است كه آن را به دروغ مى‏گرفتيد

18

نه چنين است در حقيقت كتاب نيكان در عليون است

19

و تو چه دانى كه عليون چيست

20

كتابى است نوشته‏شده

21

مقربان آن را مشاهده خواهند كرد

22

براستى نيكوكاران در نعيم [الهى] خواهند بود

23

بر تختها [نشسته] مى‏نگرند

24

از چهره‏هايشان طراوت نعمت [بهشت] را درمى‏يابى

25

از باده‏اى مهر شده نوشانيده شوند

26

[باده‏اى كه] مهر آن مشك است و در اين [نعمتها] مشتاقان بايد بر يكديگر پيشى گيرند

27

و تركيبش از [چشمه] تسنيم است

28

چشمه‏اى كه مقربان [خدا] از آن نوشند

29

[آرى در دنيا] كسانى كه گناه مى‏كردند آنان را كه ايمان آورده بودند به ريشخند مى‏گرفتند

30

و چون بر ايشان مى‏گذشتند اشاره چشم و ابرو با هم رد و بدل مى‏كردند

31

و هنگامى كه نزد خانواده[هاى] خود بازمى‏گشتند به شوخ‏طبعى مى‏پرداختند

32

و چون مؤمنان را مى‏ديدند مى‏گفتند اينها [جماعتى] گمراهند

33

و حال آنكه آنان براى بازرسى [كار]شان فرستاده نشده بودند

34

و[لى] امروز مؤمنانند كه بر كافران خنده مى‏زنند

35

بر تختها[ى خود نشسته] نظاره مى‏كنند

36

[تا ببينند] آيا كافران به پاداش آنچه مى‏كردند رسيده‏اند