82. الإنفطار

1

آنگاه كه آسمان زهم بشكافد

2

و آنگاه كه اختران پراكنده شوند

3

و آنگاه كه درياها از جا بركنده گردند

4

و آنگاه كه گورها زير و زبر شوند

5

هر نفسى آنچه را پيش فرستاده و بازپس گذاشته بداند

6

اى انسان چه چيز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته

7

همان كس كه تو را آفريد و [اندام] تو را درست كرد و [آنگاه] تو را سامان بخشيد

8

و به هر صورتى كه خواست تو را تركيب كرد

9

با اين همه شما منكر [روز] جزاييد

10

و قطعا بر شما نگهبانانى [گماشته شده]اند

11

[فرشتگان] بزرگوارى كه نويسندگان [اعمال شما] هستند

12

آنچه را مى‏كنيد مى‏دانند

13

قطعا نيكان به بهشت اندرند

14

و بى‏شك بدكاران در دوزخند

15

روز جزا در آنجا درآيند

16

و از آن [عذاب] دور نخواهند بود

17

و تو چه دانى كه چيست روز جزا

18

باز چه دانى كه چيست روز جزا

19

روزى كه كسى براى كسى هيچ اختيارى ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست