81. التكوير

1

آنگاه كه خورشيد به هم درپيچد

2

و آنگه كه ستارگان همى‏تيره شوند

3

و آنگاه كه كوهها به رفتار آيند

4

وقتى شتران ماده وانهاده شوند

5

و آنگه كه وحوش را همى‏گرد آرند

6

درياها آنگه كه جوشان گردند

7

و آنگاه كه جانها به هم درپيوندند

8

پرسند چو زان دخترك زنده به‏گور

9

به كدامين گناه كشته شده است

10

و آنگاه كه نامه‏ها زهم بگشايند

11

و آنگاه كه آسمان زجا كنده شود

12

و آنگه كه جحيم را برافروزانند

13

و آنگه كه بهشت را فرا پيش آرند

14

هر نفس بداند چه فراهم ديده

15

نه نه سوگند به اختران گردان

16

[كز ديده] نهان شوند و از نو آيند

17

سوگند به شب چون پشت گرداند

18

سوگند به صبح چون دميدن گيرد

19

كه [قرآن] سخن فرشته بزرگوارى است

20

نيرومند [كه] پيش خداوند عرش بلندپايگاه است

21

در آنجا [هم] مطاع [و هم] امين است

22

و رفيق شما مجنون نيست

23

و قطعا آن [فرشته وحى] را در افق رخشان ديده

24

و او در امر غيب بخيل نيست

25

و [قرآن] نيست‏سخن ديو رجيم

26

پس به كجا مى‏رويد

27

اين [سخن] بجز پندى براى عالميان نيست

28

براى هر يك از شما كه خواهد به راه راست رود

29

و تا خدا پروردگار جهانها نخواهد [شما نيز] نخواهيد خواست