78. النبأ

1

درباره چه چيز از يكديگر مى‏پرسند

2

از آن خبر بزرگ

3

كه در باره آن با هم اختلاف دارند

4

نه چنان است به زودى خواهند دانست

5

باز هم نه چنان است بزودى خواهند دانست

6

آيا زمين را گهواره‏اى نگردانيديم

7

و كوهها را [چون] ميخهايى [نگذاشتيم]

8

و شما را جفت آفريديم

9

و خواب شما را [مايه] آسايش گردانيديم

10

و شب را [براى شما] پوششى قرار داديم

11

و روز را [براى] معاش [شما] نهاديم

12

و بر فراز شما هفت [آسمان] استوار بنا كرديم

13

و چراغى فروزان گذارديم

14

و از ابرهاى متراكم آبى ريزان فرود آورديم

15

تا بدان دانه و گياه برويانيم

16

و باغهاى در هم پيچيده و انبوه

17

قطعا وعدگاه [ما با شما] روز داورى است

18

روزى كه در صور دميده شود و گروه گروه بياييد

19

و آسمان گشوده و درهايى [پديد] شود

20

و كوهها را روان كنند و [چون] سرابى گردند

21

[آرى] جهنم [از دير باز] كمينگاهى بوده

22

[كه] براى سركشان بازگشتگاهى است

23

روزگارى دراز در آن درنگ كنند

24

در آنجا نه خنكى چشند و نه شربتى

25

جز آب جوشان و چركابه‏اى

26

كيفرى مناسب [با جرم آنها]

27

آنان بودند كه به [روز] حساب اميد نداشتند

28

و آيات ما را سخت تكذيب مى‏كردند

29

و حال آنكه هر چيزى را برشمرده [به صورت] كتابى در آورده‏ايم

30

پس بچشيد كه جز عذاب هرگز [چيزى] بر شما نمى‏افزاييم

31

مسلما پرهيزگاران را رستگارى است

32

باغچه‏ها و تاكستانها

33

و دخترانى همسال با سينه‏هاى برجسته

34

و پياله‏هاى لبالب

35

در آنجا نه بيهوده‏اى شنوند و نه [يكديگر را] تكذيب [كنند]

36

[اين است] پاداشى از پروردگار تو عطايى از روى حساب

37

پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است بخشايشگرى كه كس را ياراى خطاب با او نيست

38

روزى كه روح و فرشتگان به صف مى‏ايستند و [مردم] سخن نگويند مگر كسى كه [خداى] رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گويد

39

آن [روز] روز حق است پس هر كه خواهد راه بازگشتى به سوى پروردگار خود بجويد

40

ما شما را از عذابى نزديك هشدار داديم روزى كه آدمى آنچه را با دست‏خويش پيش فرستاده است بنگرد و كافر گويد كاش من خاك بودم