77. المرسلات

1

سوگند به فرستادگان پى‏درپى

2

كه سخت توفنده‏اند

3

و سوگند به افشانندگان افشانگر

4

كه [ميان حق و باطل] جداگرند

5

و القاكننده وحى‏اند

6

خواه عذرى باشد يا هشدارى

7

كه آنچه وعده يافته‏ايد قطعا رخ خواهد داد

8

پس وقتى كه ستارگان محو شوند

9

و آنگاه كه آسمان بشكافد

10

و آنگاه كه كوه‏ها از جا كنده شوند

11

و آنگاه كه پيمبران به ميقات آيند

12

براى چه روزى تعيين وقت‏شده است

13

براى روز داورى

14

و تو چه دانى كه روز داورى چيست

15

آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان

16

مگر پيشينيان را هلاك نكرديم

17

سپس از پى آنان پسينيان را مى‏بريم

18

با مجرمان چنين مى‏كنيم

19

آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان

20

مگر شما را از آبى بى‏مقدار نيافريديم

21

پس آن را در جايگاهى استوار نهاديم

22

تا مدتى معين

23

و توانا آمديم و چه نيك تواناييم

24

آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان

25

مگر زمين را محل اجتماع نگردانيديم

26

چه براى مردگان چه زندگان

27

و كوه‏هاى بلند در آن نهاديم و به شما آبى گوارا نوشانيديم

28

ن روز واى بر تكذيب‏كنندگان

29

برويد به سوى همان چيزى كه آن را تكذيب مى‏كرديد

30

برويد به سوى [آن] دود سه شاخه

31

نه سايه‏دار است و نه از شعله [آتش] حفاظت مى‏كند

32

[دوزخ] چون كاخى [بلند] شراره مى‏افكند

33

گويى شترانى زرد رنگند

34

آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان

35

اين روزى است كه دم نمى‏زنند

36

و رخصت نمى‏يابند تا پوزش خواهند

37

آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان

38

اين [همان] روز داورى است‏شما و [جمله] پيشينيان را گرد مى‏آوريم

39

پس اگر حيلتى داريد در برابر من بسگاليد

40

آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان

41

اهل تقوا در زير سايه‏ها و بر كنار چشمه‏سارانند

42

با هر ميوه‏اى كه خوش داشته باشند

43

به [پاداش] آنچه مى‏كرديد بخوريد و بياشاميد گواراتان باد

44

ما نيكوكاران را چنين پاداش مى‏دهيم

45

آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان

46

[اى كافران] بخوريد و اندكى برخوردار شويد كه شما گناهكاريد

47

[ولى] آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان

48

و چون به آنان گفته شود ركوع كنيد به ركوع نمى‏روند

49

آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان

50

پس به كدامين سخن پس از [قرآن] ايمان مى‏آورند