76. الإنسان

1

آيا زمانى طولانى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود

2

ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم و او را مى‏آزماييم بدين جهت او را شنوا و بينا قرار داديم

3

ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس

4

ما براى كافران زنجيرها و غلها و شعله‏هاى سوزان آتش آماده كرده‏ايم

5

به يقين ابرار و نيكان از جامى مى‏نوشند كه با عطر خوشى آميخته است

6

چشمه‏اى كه بندگان خدا از آن مى‏نوشند و [به دلخواه خويش] جاريش مى‏كنند

7

[همان بندگانى كه] به نذر خود وفا مى‏كردند و از روزى كه گزند آن فراگيرنده است مى‏ترسيدند

8

و به [پاس] دوستى [خدا] بينوا و يتيم و اسير را خوراك مى‏دادند

9

ما براى خشنودى خداست كه به شما مى‏خورانيم و پاداش و سپاسى از شما نمى‏خواهيم

10

ما از پروردگارمان از روز عبوسى سخت هراسناكيم

11

پس خدا [هم] آنان را از آسيب آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى به آنان ارزانى داشت

12

و به [پاس] آنكه صبر كردند بهشت و پرنيان پاداششان داد

13

در آن [بهشت] بر تختها[ى خويش] تكيه زنند در آنجا نه آفتابى بينند و نه سرمايى

14

و سايه‏ها[ى درختان] به آنان نزديك است و ميوه‏هايش [براى چيدن] رام

15

و ظروف سيمين و جامهاى بلورين پيرامون آنان گردانده مى‏شود

16

جامهايى از سيم كه درست به اندازه [و با كمال ظرافت] آنها را از كار در آورده‏اند

17

و در آنجا از جامى كه آميزه زنجبيل دارد به آنان مى‏نوشانند

18

از چشمه‏اى در آنجا كه سلسبيل ناميده مى‏شود

19

و بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى‏گردند چون آنها را ببينى گويى كه مرواريدهايى پراكنده‏اند

20

و چون بدانجا نگرى [سرزمينى از] نعمت و كشورى پهناور مى‏بينى

21

[بهشتيان را] جامه‏هاى ابريشمى سبز و ديباى ستبر در بر است و پيرايه آنان دستبندهاى سيمين است و پروردگارشان باده‏اى پاك به آنان مى‏نوشاند

22

اين [پاداش] براى شماست و كوشش شما مقبول افتاده است

23

در حقيقت ما قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم

24

پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايى كن و از آنان گناهكار يا ناسپاسگزار را فرمان مبر

25

و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان ياد كن

26

و بخشى از شب را در برابر او سجده كن و شب[هاى] دراز او را به پاكى بستاى

27

اينان دنياى زودگذر را دوست دارند و روزى گرانبار را [به غفلت] پشت‏سر مى‏افكنند

28

ماييم كه آنان را آفريده و پيوند مفاصل آنها را استوار كرده‏ايم و چون بخواهيم [آنان را] به نظايرشان تبديل مى‏كنيم

29

اين [آيات] پندنامه‏اى است تا هر كه خواهد راهى به سوى پروردگار خود پيش گيرد

30

و تا خدا نخواهد [شما] نخواهيد خواست قطعا خدا داناى حكيم است

31

هر كه را خواهد به رحمت‏خويش در مى‏آورد و براى ظالمان عذابى پردرد آماده كرده است