75. القيامة

1

سوگند به روز قيامت

2

و سوگند به نفس لوامه و وجدان بيدار و ملامتگر كه رستاخيز حق است

3

آيا انسان مى‏پندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد

4

آرى قادريم كه حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب كنيم

5

انسان شك در معاد ندارد بلكه او مى‏خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قيامت در تمام عمر گناه كند

6

از اين‏رو مى‏پرسد قيامت كى خواهد بود

7

بگو در آن هنگام كه چشمها از شدت وحشت به گردش در آيد

8

و ماه بى‏نور گردد

9

و خورشيد و ماه يك جا جمع شوند

10

آن روز انسان مى‏گويد راه فرار كجاست

11

هرگز چنين نيست راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد

12

آن روز قرارگاه نهايى تنها بسوى پروردگار تو است

13

و در آن روز انسان را از تمام كارهايى كه از پيش يا پس فرستاده آگاه مى‏كنند

14

بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است

15

هر چند در ظاهر براى خود عذرهايى بتراشد

16

زبانت را بخاطر عجله براى خواندن آن [= قرآن] حركت مده

17

چرا كه جمع‏كردن و خواندن آن بر عهده ماست

18

پس هر گاه آن را خوانديم از خواندن آن پيروى كن

19

سپس بيان و توضيح آن نيز بر عهده ماست

20

چنين نيست كه شما مى‏پنداريد و دلايل معاد را كافى نمى‏دانيد بلكه شما دنياى زودگذر را دوست داريد و هوسرانى بى‏قيد و شرط را

21

و آخرت را رها مى‏كنيد

22

آرى در آن روز صورتهايى شاداب و مسرور است

23

و به پروردگارش مى‏نگرد

24

و در آن روز صورتهايى عبوس و در هم كشيده است

25

زيرا مى‏داند عذابى در پيش دارد كه پشت را در هم مى‏شكند

26

چنين نيست كه انسان مى‏پندارد او ايمان نمى‏آورد تا موقعى كه جان به گلوگاهش رسد

27

و گفته شود آيا كسى هست كه‏اين بيمار را از مرگ نجات دهد

28

و به جدائى از دنيا يقين پيدا كند

29

و ساق پاها از سختى جان دادن به هم بپيچد

30

آرى در آن روز مسير همه بسوى دادگاه پروردگارت خواهد بود

31

در آن روز گفته مى‏شود او هرگز ايمان نياورد و نماز نخواند

32

بلكه تكذيب كرد و روى‏گردان شد

33

سپس بسوى خانواده خود باز گشت در حالى كه متكبرانه قدم برمى‏داشت

34

با اين اعمال عذاب الهى براى تو شايسته‏تر است‏شايسته‏تر

35

سپس عذاب الهى براى تو شايسته‏تر است

36

آيا انسان گمان مى‏كند بى‏هدف رها مى‏شود

37

آيا او نطفه‏اى از منى كه در رحم ريخته مى‏شود نبود

38

سپس بصورت خون‏بسته در آمد و خداوند او را آفريد و موزون ساخت

39

و از او دو زوج مرد و زن آفريد

40

آيا چنين كسى قادر نيست كه مردگان را زنده كند