74. المدثر

1

اى كشيده رداى شب بر سر

2

برخيز و بترسان

3

و پروردگار خود را بزرگ دار

4

و لباس خويشتن را پاك كن

5

و از پليدى دور شو

6

و منت مگذار و فزونى مطلب

7

و براى پروردگارت شكيبايى كن

8

پس چون در صور دميده شود

9

آن روز [چه] روز ناگوارى است

10

بر كافران آسان نيست

11

مرا با آنكه [او را] تنها آفريدم واگذار

12

و دارايى بسيار به او بخشيدم

13

و پسرانى آماده [به خدمت دادم]

14

و برايش [عيش خوش] آماده كردم

15

باز [هم] طمع دارد كه بيفزايم

16

ولى نه زيرا او دشمن آيات ما بود

17

به زودى او را به بالارفتن از گردنه [عذاب] وادار مى‏كنم

18

آرى [آن دشمن حق] انديشيد و سنجيد

19

كشته بادا چگونه [او] سنجيد

20

[آرى] كشته بادا چگونه [او] سنجيد

21

آنگاه نظر انداخت

22

سپس رو ترش نمود و چهره در هم كشيد

23

آنگاه پشت گردانيد و تكبر ورزيد

24

و گفت اين [قرآن] جز سحرى كه [به برخى] آموخته‏اند نيست

25

اين غير از سخن بشر نيست

26

زودا كه او را به سقر در آورم

27

و تو چه دانى كه آن سقر چيست

28

نه باقى مى‏گذارد و نه رها مى‏كند

29

پوستها را سياه مى‏گرداند

30

[و] بر آن [دوزخ] نوزده [نگهبان] است

31

و ما موكلان آتش را جز فرشتگان نگردانيديم و شماره آنها را جز آزمايشى براى كسانى كه كافر شده‏اند قرار نداديم تا آنان كه اهل كتابند يقين به هم رسانند و ايمان كسانى كه ايمان آورده‏اند افزون گردد و آنان كه كتاب به ايشان داده شده و [نيز] مؤمنان به شك نيفتند و تا كسانى كه در دلهايشان بيمارى است و كافران بگويند خدا از اين وصف‏كردن چه چيزى را اراده كرده است اين گونه خدا هر كه را بخواهد بيراه مى‏گذارد و هر كه را بخواهد هدايت مى كند و [شماره] سپاهيان پروردگارت را جز او نمى‏داند و اين [آيات] جز تذكارى براى بشر نيست

32

نه چنين است [كه مى‏پندارند] سوگند به ماه

33

و سوگند به شامگاه چون پشت كند

34

و سوگند به بامداد چون آشكار شود

35

كه آيات [قرآن] از پديده‏هاى بزرگ است

36

بشر را هشداردهنده است

37

هر كه از شما را كه بخواهد پيشى جويد يا بازايستد

38

هر كسى در گرو دستاورد خويش است

39

بجز ياران دست راست

40

در ميان باغها از يكديگر مى‏پرسند

41

درباره مجرمان

42

چه چيز شما را در آتش [سقر] درآورد

43

گويند از نمازگزاران نبوديم

44

و بينوايان را غذا نمى‏داديم

45

با هرزه‏درايان هرزه‏درايى مى‏كرديم

46

و روز جزا را دروغ مى‏شمرديم

47

تا مرگ ما در رسيد

48

از اين رو شفاعت‏شفاعت‏كنندگان به حال آنها سودى نمى‏بخشد

49

چرا آنها از تذكر روى گردانند

50

گويى گورخرانى رميده‏اند

51

كه از مقابل شيرى فرار كرده‏اند

52

بلكه هر كدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه‏اى از سوى خدا براى او فرستاده شود

53

چنين نيست كه آنان مى‏گويند بلكه آنها از آخرت نمى‏ترسند

54

چنين نيست كه آنها مى‏گويند آن قرآن يك تذكر و يادآورى است

55

هر كس بخواهد از آن پند مى‏گيرد

56

و هيچ كس پند نمى‏گيرد مگر اينكه خدا بخواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است