73. المزمل

1

اى جامه به خويشتن فرو پيچيده

2

به پا خيز شب را مگر اندكى

3

نيمى از شب يا اندكى از آن را بكاه

4

يا بر آن [نصف] بيفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان

5

در حقيقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى‏كنيم

6

قطعا برخاستن شب رنجش بيشتر و گفتار [در آن هنگام] راستين‏تر است

7

[و] تو را در روز آمد و شدى دراز است

8

و نام پروردگار خود را ياد كن و تنها به او بپرداز