71. نوح

1

ما نوح را به سوى قومش فرستاديم كه قومت را پيش از آنكه عذابى دردناك به آنان رسد هشدار ده

2

[نوح] گفت اى قوم من من شما را هشدار دهنده‏اى آشكارم

3

كه خدا را بپرستيد و از او پروا داريد و مرا فرمان بريد

4

[تا] برخى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و [اجل] شما را تا وقتى معين به تاخير اندازد اگر بدانيد چون وقت مقرر خدا برسد تاخير بر نخواهد داشت

5

[نوح] گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت كردم

6

و دعوت من جز بر گريزشان نيفزود

7

و من هر بار كه آنان را دعوت كردم تا ايشان را بيامرزى انگشتانشان را در گوشهايشان كردند و رداى خويشتن بر سر كشيدند و اصرار ورزيدند و هر چه بيشتر بر كبر خود افزودند

8

سپس من آشكارا آنان را دعوت كردم

9

باز من به آنان اعلام نمودم و در خلوت [و] پوشيده نيز به ايشان گفتم

10

و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره آمرزنده است

11

[تا] بر شما از آسمان باران پى در پى فرستد

12

و شما را به اموال و پسران يارى كند و برايتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما پديد آورد

13

شما را چه شده است كه از شكوه خدا بيم نداريد

14

و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خلق كرده است

15

مگر ملاحظه نكرده‏ايد كه چگونه خدا هفت آسمان را توبرتو آفريده است

16

و ماه را در ميان آنها روشنايى‏بخش گردانيد و خورشيد را [چون] چراغى قرار داد

17

و خدا[ست كه] شما را [مانند] گياهى از زمين رويانيد

18

سپس شما را در آن بازمى‏گرداند و بيرون مى‏آورد بيرون‏آوردنى [عجيب]

19

و خدا زمين را براى شما فرشى [گسترده] ساخت

20

تا در راههاى فراخ آن برويد

21

نوح گفت پروردگارا آنان نافرمانى من كردند و كسى را پيروى نمودند كه مال و فرزندش جز بر زيان وى نيفزود

22

و دست به نيرنگى بس بزرگ زدند

23

و گفتند زنهار خدايان خود را رها مكنيد و نه و د را واگذاريد و نه سواع و نه ي غوث و نه ي عوق و نه ن سر را

24

و بسيارى را گمراه كرده‏اند [بار خدايا] جز بر گمراهى ستمكاران ميفزاى

25

[تا] به سبب گناهانشان غرقه گشتند و [پس از مرگ] در آتشى درآورده شدند و براى خود در برابر خدا يارانى نيافتند

26

و نوح گفت پروردگارا هيچ كس از كافران را بر روى زمين مگذار

27

چرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى‏كنند و جز پليدكار ناسپاس نزايند

28

پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرايم درآيد و بر مردان و زنان با ايمان ببخشاى و جز بر هلاكت‏ستمگران ميفزاى