56. الواقعة

1

آن واقعه چون وقوع يابد

2

[كه] در وقوع آن دروغى نيست

3

پست‏كننده [و] بالابرنده است

4

چون زمين با تكان [سختى] لرزانده شود

5

و كوهها [جمله] ريزه ريزه شوند

6

و غبارى پراكنده گردند

7

و شما سه دسته شويد

8

ياران دست راست كدامند ياران دست راست

9

و ياران چپ كدامند ياران چپ

10

و سبقت‏گيرندگان مقدمند

11

آنانند همان مقربان [خدا]

12

در باغستانهاى پر نعمت

13

گروهى از پيشينيان

14

و اندكى از متاخران

15

بر تختهايى جواهرنشان

16

كه روبروى هم بر آنها تكيه داده‏اند

17

بر گردشان پسرانى جاودان [به خدمت] مى‏گردند

18

با جامها و آبريزها و پياله[ها]يى از باده ناب روان

19

[كه] نه از آن دردسر گيرند و نه بى‏خرد گردند

20

و ميوه از هر چه اختيار كنند

21

و از گوشت پرنده هر چه بخواهند

22

و حوران چشم‏درشت

23

مثل لؤلؤ نهان ميان صدف

24

[اينها] پاداشى است براى آنچه مى‏كردند

25

در آنجا نه بيهوده‏اى مى‏شنوند و نه [سخنى] گناه‏آلود

26

سخنى جز سلام و درود نيست

27

و ياران راست‏ياران راست كدامند

28

در [زير] درختان كنار بى‏خار

29

و درختهاى موز كه ميوه‏اش خوشه خوشه روى هم چيده است

30

و سايه‏اى پايدار

31

و آبى ريزان

32

و ميوه‏اى فراوان

33

نه بريده و نه ممنوع

34

و همخوابگانى بالا بلند

35

ما آنان را پديد آورده‏ايم پديد آوردنى

36

و ايشان را دوشيزه گردانيده‏ايم

37

شوى دوست همسال

38

براى ياران راست

39

كه گروهى از پيشينيانند

40

و گروهى از متاخران

41

و ياران چپ كدامند ياران چپ

42

در [ميان] باد گرم و آب داغ

43

و سايه‏اى از دود تار

44

نه خنك و نه خوش

45

اينان بودند كه پيش از اين ناز پروردگان بودند

46

و بر گناه بزرگ پافشارى مى‏كردند

47

و مى‏گفتند آيا چون مرديم و خاك واستخوان شديم واقعا [باز] زنده مى‏گرديم

48

يا پدران گذشته ما [نيز]

49

بگو در حقيقت اولين و آخرين

50

قطعا همه در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند

51

آنگاه شما اى گمراهان دروغپرداز

52

قطعا از درختى كه از زقوم است‏خواهيد خورد

53

و از آن شكمهايتان را خواهيد آكند

54

و روى آن از آب جوش مى‏نوشيد

55

[مانند] نوشيدن اشتران تشنه

56

اين است پذيرايى آنان در روز جزا

57

ماييم كه شما را آفريده‏ايم پس چرا تصديق نمى‏كنيد

58

آيا آنچه را [كه به صورت نطفه] فرو مى‏ريزيد ديده‏ايد

59

آيا شما آن را خلق مى‏كنيد يا ما آفريننده‏ايم

60

ماييم كه ميان شما مرگ را مقدر كرده‏ايم و بر ما سبقت نتوانيد جست

61

[و مى‏توانيم] امثال شما را به جاى شما قرار دهيم و شما را [به صورت] آنچه نمى‏دانيد پديدار گردانيم

62

و قطعا پديدار شدن نخستين خود را شناختيد پس چرا سر عبرت گرفتن نداري

63

آيا آنچه را كشت مى‏كنيد ملاحظه كرده‏ايد

64

آيا شما آن را [بى‏يارى ما] زراعت مى‏كنيد يا ماييم كه زراعت مى‏كنيم

65

اگر بخواهيم قطعا خاشاكش مى‏گردانيم پس در افسوس [و تعجب] مى‏افتد

66

[و مى‏گوييد] واقعا ما زيان زده‏ايم

67

بلكه ما محروم شدگانيم

68

آيا آبى را كه مى‏نوشيد ديده‏ايد

69

آيا شما آن را از [دل] ابر سپيد فرود آورده‏ايد يا ما فرودآورنده‏ايم

70

اگر بخواهيم آن را تلخ مى‏گردانيم پس چرا سپاس نمى‏داريد

71

آيا آن آتشى را كه برمى‏افروزيد ملاحظه كرده‏ايد

72

آيا شما [چوب] درخت آن را پديدار كرده‏ايد يا ما پديدآورنده‏ايم

73

ما آن را [مايه] عبرت و [وسيله] استفاده براى بيابانگردان قرار داده‏ايم

74

پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى

75

نه [چنين است كه مى‏پنداريد] سوگند به جايگاه‏هاى [ويژه و فواصل معين] ستارگان

76

اگر بدانيد آن سوگندى سخت بزرگ است

77

كه اين [پيام] قطعا قرآنى است ارجمند

78

در كتابى نهفته

79

كه جز پاك‏شدگان بر آن دست ندارند

80

وحيى است از جانب پروردگار جهانيان

81

آيا شما اين سخن را سبك [و سست] مى‏گيريد

82

و تنها نصيب خود را در تكذيب [آن] قرار مى‏دهيد

83

پس چرا آنگاه كه [جان شما] به گلو مى‏رسد

84

و در آن هنگام خود نظاره گريد

85

و ما به آن [محتضر] از شما نزديكتريم ولى نمى‏بينيد

86

پس چرا اگر شما بى‏جزا مى‏مانيد [و حساب و كتابى در كار نيست]

87

اگر راست مى‏گوييد [روح] را برنمى‏گردانيد

88

و اما اگر [او] از مقربان باشد

89

[در] آسايش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود]

90

و اما اگر از ياران راست باشد

91

از ياران راست بر تو سلام باد

92

و اما اگر از دروغزنان گمراه است

93

پس با آبى جوشان پذيرايى خواهد شد

94

و [فرجامش] درافتادن به جهنم است

95

اين است همان حقيقت راست [و] يقين

96

پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبيح گوى