51. الذاريات

1

سوگند به بادهاى ذره‏افشان

2

و ابرهاى گرانبار

3

و سبك سيران

4

و تقسيم‏كنندگان كار[ها]

5

كه آنچه وعده داده شده‏ايد راست است

6

و [روز] پاداش واقعيت دارد

7

سوگند به آسمان مشبك

8

كه شما [درباره قرآن] در سخنى گوناگونيد

9

[بگوى] تا هر كه از آن برگشته برگشته باشد

10

مرگ بر دروغپردازان

11

همانان كه در ورطه نادانى بى‏خبرند

12

پرسند روز پاداش كى است

13

همان روز كه آنان بر آتش عقوبت [و آزموده] شوند

14

عذاب [موعود] خود را بچشيد اين است همان [بلايى] كه با شتاب خواستار آن بوديد

15

پرهيزگاران در باغها و چشمه سارانند

16

آنچه را پروردگارشان عطا فرموده مى‏گيرند زيرا كه آنها پيش از اين نيكوكار بودند

17

و از شب اندكى را مى‏غنودند

18

و در سحرگاهان [از خدا] طلب آمرزش مى‏كردند

19

و در اموالشان براى سائل و محروم حقى [معين] بود

20

و روى زمين براى اهل يقين نشانه‏هايى [متقاعدكننده] است

21

و در خود شما پس مگر نمى‏بينيد

22

و روزى شما و آنچه وعده داده شده‏ايد در آسمان است

23

پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه واقعا او حق است همان گونه كه خود شما سخن مى‏گوييد

24

آيا خبر مهمانان ارجمند ابراهيم به تو رسيد

25

چون بر او درآمدند پس سلام گفتند گفت‏سلام مردمى ناشناسيد

26

پس آهسته به سوى زنش رفت و گوساله‏اى فربه [و بريان] آورد

27

آن را به نزديكشان برد [و] گفت مگر نمى‏خوريد

28

و [در دلش] از آنان احساس ترسى كرد گفتند مترس و او را به پسرى دانا مژده دادند

29

و زنش با فريادى [از شگفتى] سر رسيد و بر چهره خود زد و گفت زنى پير نازا [چگونه بزايد]

30

گفتند پروردگارت چنين فرموده است او خود حكيم داناست

31

[ابراهيم] گفت اى فرستادگان ماموريت‏شما چيست

32

گفتند ما به سوى مردمى پليدكار فرستاده شده‏ايم

33

تا سنگهايى از گل رس بر [سر] آنان فرو فرستيم

34

[كه] نزد پروردگارت براى مسرفان نشان‏گذارى شده است

35

پس هر كه از مؤمنان در آن [شهرها] بود بيرون برديم

36

و[لى] در آنجا جز يك خانه از فرمانبران [خدا بيشتر] نيافتيم

37

و در آنجا براى آنها كه از عذاب پر درد مى‏ترسند عبرتى به جاى گذاشتيم

38

و [نيز] در [ماجراى] موسى چون او را با حجتى آشكار به سوى فرعون گسيل داشتيم

39

پس [فرعون] با اركان [دولت] خود روى برتافت و گفت [اين شخص] ساحر يا ديوانه‏اى است

40

[تا] او و سپاهيانش را گرفتيم و آنان را در دريا افكنديم در حالى كه او [در آخرين لحظه] نكوهشگر [خود] بود

41

و در [ماجراى] عاد [نيز] چون بر [سر] آنها آن باد مهلك را فرستاديم

42

به هر چه مى‏وزيد آن را چون خاكستر استخوان مرده مى‏گردانيد

43

و در [ماجراى] ثمود [نيز عبرتى بود] آنگاه كه به ايشان گفته شد تا چندى برخوردار شويد

44

تا [آنكه] از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالى كه آنها مى‏نگريستند آذرخش آنان را فرو گرفت

45

در نتيجه نه توانستند به پاى خيزند و نه طلب يارى كنند

46

و قوم نوح [نيز] پيش از آن [اقوام نامبرده همين گونه هلاك شدند] زيرا آنها مردمى نافرمان بودند

47

و آسمان را به قدرت خود برافراشتيم و بى‏گمان ما [آسمان]گستريم

48

و زمين را گسترانيده‏ايم و چه نيكو گسترندگانيم

49

و از هر چيزى دو گونه [يعنى نر و ماده] آفريديم اميد كه شما عبرت گيريد

50

پس به سوى خدا بگريزيد كه من شما را از طرف او بيم‏دهنده‏اى آشكارم

51

و با خدا معبودى ديگر قرار مدهيد كه من از جانب او هشداردهنده‏اى آشكارم

52

بدين سان بر كسانى كه پيش از آنها بودند هيچ پيامبرى نيامد جز اينكه گفتند ساحر يا ديوانه‏اى است

53

آيا همديگر را به اين [سخن] سفارش كرده بودند [نه] بلكه آنان مردمى سركش بودند

54

پس از آنان روى بگردان كه تو در خور نكوهش نيستى

55

و پند ده كه مؤمنان را پند سود بخشد

56

و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند

57

از آنان هيچ روزيى نمى‏خواهم و نمى‏خواهم كه مرا خوراك دهند

58

خداست كه خود روزى بخش نيرومند استوار است

59

پس براى كسانى كه ستم كردند بهره‏اى است از عذاب همانند بهره عذاب ياران [قبلى]شان پس [بگو] در خواستن عذاب از من شتابزدگى نكنند

60

پس واى بر كسانى كه كافر شده‏اند از آن روزى كه وعده يافته‏اند