23. المؤمنون

1

به راستى كه مؤمنان رستگار شدند

2

همانان كه در نمازشان فروتنند

3

و آنان كه از بيهوده رويگردانند

4

و آنان كه زكات مى‏پردازند

5

و كسانى كه پاكدامنند

6

مگر در مورد همسرانشان يا كنيزانى كه به دست آورده‏اند كه در اين صورت بر آنان نكوهشى نيست

7

پس هر كه فراتر از اين جويد آنان از حد درگذرندگانند

8

و آنان كه امانتها و پيمان خود را رعايت مى‏كنند

9

و آنان كه بر نمازهايشان مواظبت مى‏نمايند

10

آنانند كه خود وارثانند

11

همانان كه بهشت را به ارث مى‏برند و در آنجا جاودان مى‏مانند

12

و به يقين انسان را از عصاره‏اى از گل آفريديم

13

سپس او را [به صورت] نطفه‏اى در جايگاهى استوار قرار داديم

14

آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم پس آن علقه را [به صورت] مضغه گردانيديم و آنگاه مضغه را استخوانهايى ساختيم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانيديم آنگاه [جنين را در] آفرينشى ديگر پديد آورديم آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است

15

بعد از اين [مراحل] قطعا خواهيد مرد

16

آنگاه شما در روز رستاخيز برانگيخته خواهيد شد

17

و به راستى [ما] بالاى سر شما هفت راه [آسمانى] آفريديم و از [كار] آفرينش غافل نبوده‏ايم

18

و از آسمان آبى به اندازه [معين] فرود آورديم و آن را در زمين جاى داديم و ما براى از بين بردن آن مسلما تواناييم

19

پس براى شما به وسيله آن باغهايى از درختان خرما و انگور پديدار كرديم كه در آنها براى شما ميوه‏هاى فراوان است و از آنها مى‏خوريد

20

و از طور سينا درختى برمى‏آيد كه روغن و نان خورشى براى خورندگان است

21

و البته براى شما در دامها[ى گله درس] عبرتى است از [شيرى] كه در شكم آنهاست به شما مى‏نوشانيم و براى شما در آنها سودهاى فراوان است و از آنها مى‏خوريد

22

و بر آنها و بر كشتيها سوار مى‏شويد

23

و به يقين نوح را به سوى قومش فرستاديم پس [به آنان] گفت اى قوم من خدا را بپرستيد شما را جز او خدايى نيست مگر پروا نداريد

24

و اشراف قومش كه كافر بودند گفتند اين [مرد] جز بشرى چون شما نيست مى‏خواهد بر شما برترى جويد و اگر خدا مى‏خواست قطعا فرشتگانى مى‏فرستاد [ما]در ميان پدران نخستين خود چنين [چيزى] نشنيده‏ايم

25

او نيست جز مردى كه در وى [حال] جنون است پس تا چندى در باره‏اش دست نگاه داريد

26

[نوح] گفت پروردگارا از آن روى كه دروغزنم خواندند مرا يارى كن

27

پس به او وحى كرديم كه زير نظر ما و [به] وحى ما كشتى را بساز و چون فرمان ما دررسيد و تنور به فوران آمد پس در آن از هر نوع [حيوانى] دو تا [يكى نر و ديگرى ماده] با خانواده‏ات بجز كسى از آنان كه حكم [عذاب ] بر او پيشى گرفته است وارد كن در باره كسانى كه ظلم كرده‏اند با من سخن مگوى زيرا آنها غرق خواهند شد

28

و چون تو با آنان كه همراه تواند بر كشتى نشستى بگو ستايش خدايى را كه ما را از [چنگ] گروه ظالمان رهانيد

29

و بگو پروردگارا مرا در جايى پربركت فرود آور [كه] تو نيكترين مهمان‏نوازانى

30

در حقيقت در اين [ماجرا] عبرتهايى است و قطعا ما آزمايش‏كننده بوديم

31

سپس بعد از آنان نسل[هايى] ديگر پديد آورديم

32

و در ميانشان پيامبرى از خودشان روانه كرديم كه خدا را بپرستيد جز او براى شما معبودى نيست آيا سر پرهيزگارى نداريد

33

و اشراف قومش كه كافر شده و ديدار آخرت را دروغ پنداشته بودند و در زندگى دنيا آنان را مرفه ساخته بوديم گفتند اين [مرد] جز بشرى چون شما نيست از آنچه مى‏خوريد مى‏خورد و از آنچه مى‏نوشيد مى‏نوشد

34

و اگر بشرى مثل خودتان را اطاعت كنيد در آن صورت قطعا زيانكار خواهيد بود

35

آيا به شما وعده مى‏دهد كه وقتى مرديد و خاك و استخوان شديد [باز] شما [از گور زنده] بيرون آورده مى‏شويد

36

وه چه دور است آنچه كه وعده داده مى‏شويد

37

جز اين زندگانى دنياى ما چيزى نيست مى‏ميريم و زندگى مى‏كنيم و ديگر برانگيخته نخواهيم شد

38

او جز مردى كه بر خدا دروغ مى‏بندد نيست و ما به او اعتقاد نداريم

39

گفت پروردگارا از آن روى كه مرا دروغزن خواندند ياريم كن

40

فرمود به زودى سخت پشيمان خواهند شد

41

پس فرياد [مرگبار] آنان را به حق فرو گرفت و آنها را [چون] خاشاكى كه بر آب افتد گردانيديم دور باد [از رحمت‏خدا] گروه ستمكاران

42

آنگاه پس از آنان نسلهاى ديگرى پديد آورديم

43

هيچ امتى نه از اجل خود پيشى مى‏گيرد و نه باز پس مى‏ماند

44

باز فرستادگان خود را پياپى روانه كرديم هر بار براى [هدايت] امتى پيامبرش آمد او را تكذيب كردند پس [ما امتهاى سركش را] يكى پس از ديگرى آورديم و آنها را مايه عبرت [و زبانزد مردم] گردانيديم دور باد [از رحمت‏خدا] مردمى كه ايمان نمى‏آورند

45

سپس موسى و برادرش هارون را با آيات خود و حجتى آشكار فرستاديم

46

به سوى فرعون و سران [قوم] او ولى تكبر نمودند و مردمى گردنكش بودند

47

پس گفتند آيا به دو بشر كه مثل خود ما هستند و طايفه آنها بندگان ما مى‏باشند ايمان بياوريم

48

در نتيجه آن دو را دروغزن خواندند پس از زمره هلاك‏شدگان گشتند

49

و به يقين ما به موسى كتاب [آسمانى] داديم باشد كه آنان به راه راست روند

50

و پسر مريم و مادرش را نشانه‏اى گردانيديم و آن دو را در سرزمين بلندى كه جاى زيست و [داراى] آب زلال بود جاى داديم

51

اى پيامبران از چيزهاى پاكيزه بخوريد و كار شايسته كنيد كه من به آنچه انجام مى‏دهيد دانايم

52

و در حقيقت اين امت‏شماست كه امتى يگانه است و من پروردگار شمايم پس‏از من پروا داريد

53

تا كار [دين]شان را ميان خود قطعه قطعه كردند [و] دسته دسته شدند هر دسته‏اى به آنچه نزدشان بود دل خوش كردند

54

پس آنها را در ورطه گمراهى‏شان تا چندى واگذار

55

آيا مى‏پندارند كه آنچه از مال و پسران كه بديشان مدد مى‏دهيم

56

[از آن روى است كه] مى‏خواهيم به سودشان در خيرات شتاب ورزيم [نه] بلكه نمى‏فهمند

57

در حقيقت كسانى كه از بيم پروردگارشان هراسانند

58

و كسانى كه به نشانه‏هاى پروردگارشان ايمان مى‏آورند

59

و آنان كه به پروردگارشان شرك نمى‏آورند

60

و كسانى كه آنچه را دادند [در راه خدا] مى‏دهند در حالى كه دلهايشان ترسان است [و مى‏دانند] كه به سوى پروردگارشان بازخواهند گشت

61

آنانند كه در كارهاى نيك شتاب مى‏ورزند و آنانند كه در انجام آنها سبقت مى‏جويند

62

و هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى‏كنيم و نزد ما كتابى است كه به حق سخن مى‏گويد و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت

63

[نه] بلكه دلهاى آنان از اين [حقيقت] در غفلت است و آنان غير از اين [گناهان] كردارهايى [ديگر] دارند كه به انجام آن مبادرت مى‏ورزند

64

تا وقتى خوشگذرانان آنها را به عذاب گرفتار ساختيم بناگاه به زارى درمى‏آيند

65

امروز زارى مكنيد كه قطعا شما از جانب ما يارى نخواهيد شد

66

در حقيقت آيات من بر شما خوانده مى‏شد و شما بوديد كه همواره به قهقرا مى‏رفتيد

67

در حالى كه از [پذيرفتن] آن تكبر مى‏ورزيديد و شب هنگام [در محافل خود] بدگويى مى‏كرديد

68

آيا در [عظمت] اين سخن نينديشيده‏اند يا چيزى براى آنان آمده كه براى پدران پيشين آنها نيامده است

69

يا پيامبر خود را [درست] نشناخته و [لذا] به انكار او پرداخته‏اند

70

يا مى‏گويند او جنونى دارد [نه] بلكه [او] حق را براى ايشان آورده و[لى] بيشترشان حقيقت را خوش ندارند

71

و اگر حق از هوسهاى آنها پيروى مى‏كرد قطعا آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست تباه مى‏شد [نه] بلكه يادنامه‏شان را به آنان داده‏ايم ولى آنها از [پيروى] يادنامه خود رويگردانند

72

يا از ايشان مزدى مطالبه مى‏كنى و مزد پروردگارت بهتر است و اوست كه بهترين روزى‏دهندگان است

73

و در حقيقت اين تويى كه جدا آنها را به راه راست مى‏خوانى

74

و به راستى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند از راه [درست] سخت منحرفند

75

و اگر ايشان را ببخشاييم و آنچه از صدمه بر آنان [وارد آمده] است برطرف كنيم در طغيان خود كوردلانه اصرار مى‏ورزند

76

و به راستى ايشان را به عذاب گرفتار كرديم و[لى] نسبت به پروردگارشان فروتنى نكردند و به زارى درنيامدند

77

تا وقتى كه درى از عذاب دردناك بر آنان گشوديم بناگاه ايشان در آن [حال] نوميد شدند

78

و اوست آن كس كه براى شما گوش و چشم و دل پديد آورد چه اندك سپاسگزاريد

79

و اوست آن كس كه شما را در زمين پديد آورد و به سوى اوست كه گرد آورده خواهيد شد

80

و اوست آن كس كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند و اختلاف شب و روز از اوست مگر نمى‏انديشيد

81

[نه] بلكه آنان [نيز] مثل آنچه پيشينيان گفته بودند گفتند

82

گفتند آيا چون بميريم و خاك و استخوان شويم آيا واقعا باز ما زنده خواهيم شد

83

درست همين را قبلا به ما و پدرانمان وعده دادند اين جز افسانه‏هاى پيشينيان [چيزى] نيست

84

بگو اگر مى‏دانيد [بگوييد] زمين و هر كه در آن است به چه كسى تعلق دارد

85

خواهند گفت به خدا بگو آيا عبرت نمى‏گيريد

86

بگو پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كيست

87

خواهند گفت‏خدا بگو آيا پرهيزگارى نمى‏كنيد

88

بگو فرمانروايى هر چيزى به دست كيست و اگر مى‏دانيد [كيست آنكه] او پناه مى‏دهد و در پناه كسى نمى‏رود

89

خواهند گفت‏خدا بگو پس چگونه دستخوش افسون شده‏ايد

90

[نه] بلكه حقيقت را بر ايشان آورديم و قطعا آنان دروغگويند

91

خدا فرزندى اختيار نكرده و با او معبودى [ديگر] نيست و اگر جز اين بودقطعا هر خدايى آنچه را آفريده [بود] باخود مى‏برد و حتما بعضى از آنان بر بعضى ديگر تفوق مى‏جستند منزه است‏خدا از آنچه وصف مى‏كنند

92

داناى نهان و آشكار و برتر است از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند

93

بگو پروردگارا اگر آنچه را كه [از عذاب] به آنان وعده داده شده است به من نشان دهى

94

پروردگارا پس مرا در ميان قوم ستمكار قرار مده

95

و به راستى كه ما تواناييم كه آنچه را به آنان وعده داده‏ايم بر تو بنمايانيم

96

بدى را به شيوه‏اى نيكو دفع كن ما به آنچه وصف مى‏كنند داناتريم

97

و بگو پروردگارا از وسوسه‏هاى شيطانها به تو پناه مى‏برم

98

و پروردگارا از اينكه [آنها] به پيش من حاضر شوند به تو پناه مى‏برم

99

تا آنگاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد مى‏گويد پروردگارا مرا بازگردانيد

100

شايد من در آنچه وانهاده‏ام كار نيكى انجام دهم نه چنين است اين سخنى است كه او گوينده آن است و پشاپيش آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته خواهند شد

101

پس آنگاه كه در صور دميده شود [ديگر] ميانشان نسبت‏خويشاوندى وجود ندارد و از [حال] يكديگر نمى‏پرسند

102

پس كسانى كه كفه ميزان [اعمال] آنان سنگين باشد ايشان رستگارانند

103

و كسانى كه كفه ميزان [اعمال]شان سبك باشد آنان به خويشتن زيان زده [و] هميشه در جهنم مى‏مانند

104

آتش چهره آنها را مى‏سوزاند و آنان در آنجا ترش‏رويند

105

آيا آيات من بر شما خوانده نمى‏شد و [همواره] آن را مورد تكذيب قرار نمى‏داديد

107

پروردگارا ما را از اينجا بيرون بر پس اگر باز هم [به بدى] برگشتيم در آن صورت ستمگر خواهيم بود

108

مى‏فرمايد [برويد] در آن گم شويد و با من سخن مگوييد

109

در حقيقت دسته‏اى از بندگان من بودند كه مى‏گفتند پروردگارا ايمان آورديم بر ما ببخشاى و به ما رحم كن [كه] تو بهترين مهربانى

110

و شما آنان [=مؤمنان] را به ريشخند گرفتيد تا [با اين كار] ياد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنان مى‏خنديديد

111

من [هم] امروز به [پاس] آنكه صبر كردند بدانان پاداش دادم آرى ايشانند كه رستگارانند

112

مى‏فرمايد چه مدت به عدد سالها در زمين مانديد

113

مى‏گويند يك روز يا پاره‏اى از يك روز مانديم از شما گران [خود] بپرس

114

مى‏فرمايد جز اندكى درنگ نكرديد كاش شما مى‏دانستيد

115

آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده‏ايم و اينكه شما به سوى ما بازگردانيده نمى‏شويد

116

پس والاست‏خدا فرمانرواى برحق خدايى جز او نيست [اوست] پروردگار عرش گرانمايه

117

و هر كس با خدا معبود ديگرى بخواند براى آن برهانى نخواهد داشت و حسابش فقط با پروردگارش مى‏باشد در حقيقت كافران رستگار نمى‏شوند

118

و بگو پروردگارا ببخشاى و رحمت كن [كه] تو بهترين بخشايندگانى