113. الفلق

1

بگو پناه مى‏برم به پروردگار سپيده دم

2

از شر آنچه آفريده

3

و از شر تاريكى چون فراگيرد

4

و از شر دمندگان افسون در گره‏ها

5

و از شر [هر] حسود آنگاه كه حسد ورزد