112. الإخلاص

1

بگو اوست‏خداى يگانه

2

خداى صمد [ثابت متعالى]

3

[كسى را] نزاده و زاده نشده است

4

و هيچ كس او را همتا نيست