111. لهب

1

بريده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد

2

دارايى او و آنچه اندوخت‏سودش نكرد

3

بزودى در آتشى پرزبانه درآيد

4

و زنش آن هيمه‏كش [آتش فروز]

5

بر گردنش طنابى از ليف خرماست