110. النصر

1

چون يارى خدا و پيروزى فرا رسد

2

و ببينى كه مردم دسته‏دسته در دين خدا درآيند

3

پس به ستايش پروردگارت نيايشگر باش و از او آمرزش خواه كه وى همواره توبه‏پذير است