109. الكافرون

1

بگو اى كافران

2

آنچه مى‏پرستيد نمى‏پرستم

3

و آنچه مى‏پرستم شما نمى‏پرستيد

4

و نه آنچه پرستيديد من مى‏پرستم

5

و نه آنچه مى‏پرستم شما مى‏پرستيد

6

دين شما براى خودتان و دين من براى خودم