108. الكوثر

1

ما تو را [چشمه] كوثر داديم

2

پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى كن

3

دشمنت‏خود بى‏تبار خواهد بود

4

پس واى بر نمازگزارانى

5

كه از نمازشان غافلند

6

آنان كه ريا مى‏كنند

7

و از [دادن] زكات [و وسايل و مايحتاج خانه] خوددارى مى‏ورزند