107. الماعون

1

آيا كسى را كه [روز] جزا را دروغ مى‏خواند ديدى

2

اين همان كس است كه يتيم را بسختى مى‏راند

3

و به خوراك‏دادن بينوا ترغيب نمى‏كند

4

پس واى بر نمازگزارانى

5

كه از نمازشان غافلند

6

آنان كه ريا مى‏كنند

7

و از [دادن] زكات [و وسايل و مايحتاج خانه] خوددارى مى‏ورزند