106. قريش

1

براى الفت‏دادن قريش

2

الفتشان هنگام كوچ زمستان و تابستان [خدا پيلداران را نابود كرد]

3

پس بايد خداوند اين خانه را بپرستند

4

همان [خدايى] كه در گرسنگى غذايشان داد و از بيم [دشمن] آسوده‏خاطرشان كرد