105. الفيل

1

مگر نديدى پروردگارت با پيلداران چه كرد

2

آيا نيرنگشان را بر باد نداد

3

و بر سر آنها دسته دسته پرندگانى ا بابيل فرستاد

4

[كه] بر آنان سنگهايى از گل [سخت] مى‏افكندند

5

و [سرانجام خدا] آنان را مانند كاه جويده‏شده گردانيد