104. الهمزة

1

واى بر هر بدگوى عيبجويى

2

كه مالى گرد آورد و برشمردش

3

پندارد كه مالش او را جاويد كرده

4

ولى نه قطعا در آتش خردكننده فرو افكنده خواهد شد

5

و تو چه دانى كه آن آتش خردكننده چيست

6

آتش افروخته خدا[يى] است

7

[آتشى] كه به دلها مى‏رسد

8

و [آتشى كه] در ستونهايى دراز آنان را در ميان فرامى‏گيرد

9

در ستونهاي كشيده و طولاني!