103. العصر

1

سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل]

2

كه واقعا انسان دستخوش زيان است

3

مگر كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كرده‏اند