102. التكاثر

1

تفاخر به بيشترداشتن شما را غافل داشت

2

تا كارتان [و پايتان] به گورستان رسيد

3

نه چنين است زودا كه بدانيد

4

باز هم نه چنين است زودا كه بدانيد

5

هرگز چنين نيست اگر علم‏اليقين داشتيد

6

به يقين دوزخ را مى‏بينيد

7

سپس آن را قطعا به عين‏اليقين درمى‏يابيد

8

سپس در همان روز است كه از نعمت [روى زمين] پرسيده خواهيد شد