101. القارعة

1

كوبنده

2

چيست كوبنده

3

و تو چه دانى كه كوبنده چيست

4

روزى كه مردم چون پروانه[هاى] پراكنده گردن

5

و كوه‏ها مانند پشم زده‏شده رنگين شود

6

اما هر كه سنجيده‏هايش سنگين برآيد

7

پس وى در زندگى خوشى خواهد بود

8

و اما هر كه سنجيده‏هايش سبك بر آيد

9

پس جايش هاويه باشد

10

و تو چه دانى كه آن چيست

11

آتشى است‏سوزنده