100. العاديات

1

سوگند به ماديانهائى كه با همهمه تازانند و با سم[هاى] خود از سنگ آتش مى‏جهانن

2

و برق [از سنگ] همى جهانند

3

و صبحگاهان هجوم آرند

4

و با آن [يورش] گردى برانگيزند

5

و بدان [هجوم] در دل گروهى درآيند

6

كه انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است

7

و او خود بر اين [امر] نيك گواه است

8

و راستى او سخت‏شيفته مال است

9

مگر نمى‏داند كه چون آنچه در گورهاست بيرون ريخته گردد

10

و آنچه در سينه‏هاست فاش شود

11

در چنان روزى پروردگارشان به [حال] ايشان نيك آگاه است