96. Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)

1.

Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.

2.

Die de mens uit geronnen bloed schiep.

3.

Verkondig, want uw Heer is de meestEerbiedwaardige

4.

Die (de mens) door middel van de penonderwees.

5.

Hij leerde aan de mens datgene wat deze nietkende,

6.

In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordtopstandig,

7.

Omdat hij zich onafhankelijk denkt.

8.

Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer.

9.

Hebt gij degelle gezien die verbiedt

10.

Wanneer onze dienaar bidt?

11.

Zeg mij, als hij de leiding volgt,

12.

Of tot rechtvaardigheid maant.

13.

Zeg mij, indien hij (de Waarheid) verloochenten zich afwendt.

14.

Weet hij niet dat Allah alles ziet?

15.

Neen, wanneer hij niet ophoudt, zullen Wijhem zeker bij de haren van zijn voorhoofd grijpen

16.

Van dat leugenachtige en schuldige voorhoofd.

17.

Laat hij dan zijn raadgevers bij elkaarroepen.

18.

Wij zullen ook Onze wachters bijeen brengen.

19.

Neen, gehoorzaam hem niet, maar werp u nederen zoek Zijn nabijheid.