73. Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil)

1.

O, gij die u omwikkelt!

2.

Sta op in de nacht voor korte tijd.

3.

De helft er van of minder dan dat.

4.

Of maak het iets langer – en zeg de Koranduidelijk en aandachtig op.

5.

Waarlijk, Wij dragen u een gewichtig Woordop.

6.

Voorwaar, des nachts opstaan is de zekersteweg en geeft het Woord krachtige uitwerking.

7.

Gij hebt inderdaad gedurende de daglangdurige bezigheden.

8.

Daarom gedenk de naam van uw Heer, en geef umet volle toewijding aan Hem over.

9.

Hij is de Heer van het Oosten en het Westen,er is geen andere God naast Hem; neem Hem daarom tot uw Beschermer.

10.

En verdraag met geduld alles wat zij (deongelovigen) zeggen; en verlaat hen op gepaste wijze.

11.

En laat Mij alleen met degenen die loochenen,de bezitters van rijkdom en geef hun een wijle uitstel.

12.

Voorzeker, bij Ons zijn zware boeien en eenlaaiend Vuur,

13.

En voedsel dat verstikt, en pijnlijke straf.

14.

Er zal een Dag komen waarop de aarde en debergen zullen beven, en de bergen in een hoop mul zand zullenveranderen.

15.

Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschappergezonden, die een getuige tegen u is, geljik Wij een boodschappertot Pharao zonden.

16.

Maar Pharao gehoorzaamde de boodschapperniet, daarom grepen Wij hem met een verschrikkelijke greep aan.

17.

Hoe zult gij u, indien gij het ware geloofverwerpt, beveiligen voor de Dag, waarop de kinderen grijze harenzullen krijgen (van schrik).

18.

En waarbij de hemel uiteen zi splijten, enZijn belofte zal worden vervuld.

19.

Dit is zeker een vermaning. Dus moge hij diewil, de weg tot zijn Heer inslaan.

20.

Waarlijk uw Heer weet dat gij bijnatwee-derde van de nacht staat (te bidden), somsdehelft of ook weleen derde er van, en eveneens doet dit een deel van degenen die metu zijn. En Allah bepaalt de maat van dag en nacht. Hij weet, dat gijhet niet kunt volhouden, en daarom heeft Hij Zich in barmhartigheidtot u gewend. Zegt dan zoveel van de Koran op als u gemakkelijkvalt. Hij weet dat er enigen onder u ziek kunnen zijn, en anderen opreis door het land trekken, zoekende naar Allah’s genade, en weeranderen strijdend voor Allah’s zaak. Zegt er dus zoveel van (deKoran) op, als u gemakkelijk valt en onderhoudt het gebed, enbetaalt de Zakaat, en sluit met Allah een goede lening. En wat goedsgij voor u uitzendt, gij zult betere en grotere beloning bij Allahvinden. En zoekt vergiffenis van Allah, voorwaar, Allah isVergevensgezind, Genadevol.