67. De Dominie (Al-Molk)

1.

Gezegend is Hij in Wiens hand het Koninkrijkis en Die macht heeft over alle dingen.

2.

Die de dood en het leven heeft ingesteld,opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt; enHij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.

3.

Hij Die de zeven hemelen opeenvolgend heeftgeschapen. Gij kunt geen tekort zien in de schepping van deBarmhartige. Kijk dan nog eens; ziet gij een enkel gebrek?

4.

Kijk dan weer eens en dan nog eens, uw blikzal vermoeid en verzwakt tot u terugkeren.

5.

En voorwaar, Wij hebben de naastbije hemelmet lampen versierd, Wij hebben hem tot een middel gemaakt om desatans te verdrijven en voor hen hebben Wij de straf van het razendeVuur bereid.

6.

En voor degenen die niet in hun Heer gelovenis de straf der hel (bereid), en dit is een slechte bestemming.

7.

Wanneer zij er in worden geworpen, zullen zijhaar van woede horen zieden.

8.

Zij zal bijna barsten van woede. Telkens alseen groep er in geworpen wordt, zullen de bewakers er van (der hel)hun vragen: “Kwam er geen waarschuwer tot u?”

9.

Zij zullen zeggen: “Zeker, de waarschuwerkwam tot ons, maar wij verwierpen hem, en zeiden: “Allah heeft nietsgeopenbaard; gij verkeert slechts in grote dwaling.”

10.

En zij zullen zeggen: “Indien wij maargeluisterd hadden en ons verstand hadden gebruikt, zouden wij onsniet onder de bewonerg van het laaiende Vuur bevinden.”

11.

Dan zullen zij hun zonden bekennen; maar debewoners van het Vuur zijn verre (van genade).

12.

Waarlijk, degenen die hun Heer in hetverborgene vrezen, zullen vergiffenis en een grote beloningontvangen.

13.

Hetzij gij uw woorden verbergt of openbaarmaakt, Hij weet, wat in (uw) binnenste is.

14.

Zou Hij Die schiep niet alles weten? Hij isAldoordringend, Alkennend.

15.

Hij is het Die de aarde aan u onderworpenheeft; wandelt dus op haar paden en geniet van haar gaven. En totHem zal de Opstanding zijn.

16.

Voelt gij u veilig voor Hem Die in de Hemelis, dat Hij u niet zal doen verzwelgen als de aarde plotselingbegint te schudden?

17.

Voelt gij u veilig voor Hem Die in de Hemelis, dat Hij niet tegen u een orkaan zal zenden? Dan zult gij weten,hoe (mijn) waarschuwing was.

18.

En voorzeker loochenden zij die v��r u warenook (de boodschap). Hoe (ernstig) was dan Mijn afkeuring!

19.

Hebben zij de vogelen niet boven hun(hoofden) gezien, die hun vleugels uitspreiden en in- eenvouwen?Niemand behalve de Barmhartige houdt ze tegen, waarlijk, Hij zietalle dingen.

20.

Waar is uw leger dat u buiten Allah om zoukunnen helpen? De ongelovigen zijn omhuld door bedrog.

21.

Of wie is er die voor u wil zorgen indien HijZijn voorziening terughoudt? Neen, zij volharden in opstandigheid enafkerigheid.

22.

Is hij die gebogen loopt, beter geleid of hijdie rechtop het rechte pad bewandelt?

23.

Zeg: “Hij is het, Die u schiep, en u oren,ogen en hart gaf; weinig dank betuigt gij er voor.”

24.

Zeg: “Hij is het Die u vermenigvuldigt opaarde en tot Hem zult gij bijeen verzameld worden.”

25.

En zij zeggen: “Wanneer zal deze beloftevervuld worden, als gij de waarheid spreekt?”

26.

Zeg: “De kennis daarvan ligt alleen bij Allahen ik ben slechts een duideliike waarschuwer.”

27.

Maar als zij de straf van nabij zullen zien,zal het gezicht der ongelovigen zich verduisteren en er zal gezegdworden: “Dit is wat gij placht te vragen.”

28.

Zeg: “Vertel mij, indien Allah mij en degenendie met mij zijn, zou vernietigen – veeleer zal Hij ons genadig zijn- wie zal de ongelovigen tegen een pijnlijke straf kunnenbeschermen?”

29.

Zeg: “Hij is de Barmhartige, in Hem gelovenwij en in Hem stellen wij ons vertrouwen. En gij zult weldra wetenwie in klaarblijkelijke dwaling verkeert.”

30.

Zeg: “Vertel mij, indien uw water diep in deaarde wegzakt, wie zal u dan helder stromend water kunnen brengen?”