63. De Huichelaars (Al-Monaafiqoen)

1.

Wanneer de huichelaars tot u komen, zeggenzij: “Wij getuigen dat gij inderdaad de boodschapper van Allahzijt.” Allah weet dat gij Zijn boodschapper zijt, en Allah getuigtdat de huichelaars inderdaad leugenaars zijn.

2.

Zij hebben hun eden tot een schild gemaakt;zo leiden zij mensen van Allah’s weg af. Hetgeen zij doen is zekerslecht.

3.

Dat is omdat zij het geloof omhelsden endaarna verwierpen. Derhalve is een zegel op hun hart gedrukt en zijbegrijpen niet (meer).

4.

En wanneer gij hen ziet, behaagt hun uterlijku en indien zij spreken luistert gij naar hen. Zij lijken opaangeklede stukken hout. Zij denken dat ieder gerucht tegen hen is.Zij zijn (uw) vijanden, neemt u daarom voor hen in acht. Allah’svloek zij over hen! Hoe ver zijn zij afgewend (van de Waarheid)!

5.

En wanneer er tot hen wordt gezegd: “Komt, deboodschapper van Allah zal voor u om vergiffenis vragen,” dan wendenzij hun hoofd af en gij ziet hen zich hoogmoedig terugtrekken.

6.

Het is hetzelfde of gij wel of niet voor henom vergiffenis vraagt, Allah zal hen stellig niet vergeven.Voorzeker, Allah leidt het opstandige volk niet.

7.

Zij zijn het die zeggen, “Besteedt niets voordegenen die met de boodschapper van Allah zijn zodat deze weglopen”-terwijl aan Allah de schatten der hemelen en der aarde behoren; dochde huichelaars begrijpen dit niet.

8.

Zij zeggen: “Als wij naar Madinah terugkerenzal de aanzienlijkste er zeker de minste uitdrijven;” maar eerbehoort aan Allah, Zijn boodschapper en de gelovigen; de huichelaarsechter weten het niet.

9.

O, gij die gelooft, laat uw rijkdommen en uwkinderen u niet afleiden van de gedachtenis aan Allah. En wie datdoet behoort tot de verliezers.

10.

En besteedt uit datgene waarvan Wij uvoorzien hebben voordat de dood n uwer overvalt en deze zegt:”Mijn Heer! Waarom hebt Gij mij niet voor een wijle uitstelverleend, opdat ik aalmoezen zou kunnen geven en tot derechtvaardigen behoren?”

11.

En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijntijd is gekomen; en Allah is volkomen op de hoogte van hetgeen gijdoet.