58. De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah)

1.

Allah heeft het woord gehoord van degene diemet u aangaande haar man twistte en tot Allah klaagde. En Allahheeft uw gesprek gehoord. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziende.

2.

Degenen onder u, die hun vrouwen moedersnoemen – dezen zijn hun moeders niet; hun moeders zijn alleendegenen die hen baarden, – en voorzeker zij zeggen ietsonbetamelijks en een leugen; doch Allah is Verdraagzaam,Vergevensgezind.

3.

Degenen, die hun vrouwen moeders noemen enwillen terugnemen wat zij zeiden, moeten hiervoor een slaafbevrijden voordat zij elkander aanraken. Dit is een vermaning vooru. En Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet.

4.

Maar wie geen slaaf vindt, laat hem tweeachtereenvolgende maanden vasten, voordat zij elkander aanraken. Enwie dat niet doen kan, moet zestig arme mensen voeden. Dit is eenbevel, opdat gij moogt geloven aan Allah en Zijn boodschapper. Ditzijn de verordeningen van Allah; en er is een pijnlijke straf voorde ongelovigen.

5.

Degenen, die tegen Allah en Zijn boodschapperingaan, zullen zeker vernederd worden zoals degenen die hen voorafgingen vernederd werden; want Wij hebben reeds duidelijke tekenennedergezonden. En de ongelovigen zullen een onterende strafontvangen.

6.

De Dag, waarop Allah hen allen tezamen zalopwekken, zal Hij hun over alles wat zij deden, inlichten. Allahheeft het opgetekend, terwijl zij het vergeten zijn. En Allah isGetuige van alle dingen.

7.

Ziet gij niet, dat Allah alles weet wat in dehemelen en op aarde is? Er is geen geheim gesprek van drie(personen) zonder dat Hij de vierde is, noch van vijf, zonder datHij de zesde is, noch van minder noch van meer, zonder dat Hij methen is, waar zij ook mogen zijn. Dan zal Hij hun op de Dag derOpstanding mededelen wat zij deden. Voorzeker, Allah heeft kennisvan alle dingen.

8.

Hebt gij degenen niet waargenomen, wie degeheime samenzwering was verboden maar die daarna terugkeerden naarhetgeen hun verboden was en heimelijk beraadslagen in zonde,overtreding en ongehoorzaamheid jegens de boodschapper? En als zijtot u komen, groeten zij u met een groet, waar Allah u niet meebegroet; maar onder elkander zeggen zij: “Waarom straft Allah onsniet voor hetgeen uw (tegen de profeet) zeggen?” Genoegzaam voor henis de hel waarin zij zullen branden; en deze is een slechtebestemming!

9.

O. gij die gelooft, als gij tezamenberaadslaagt, spreekt dan niet over zonde, overtreding enongehoorzaamheid jegens de boodschapper, maar beraadslaagt overdeugd en rechtvaardigheid, en vreest Allah tot Wie gij zult wordenverzameld.

10.

Geheime samenzwering gaat alleen uit vanSatan, opdat hij verdriet moge veroorzaken aan de gelovigen maar hetkan hun niet schaden dan met Allah’s toelating. Laat dus degelovigen in Allah hun vertrouwen stellen.

11.

O, gij die gelooft, als er u gezegd wordt:”Maakt plaats in vergaderingen, maakt dan plaats; Allah zalrijkelijk plaats voor u maken. En als er gezegd wordt “Staat op”staat dan op; Allah zal de gelovigen onder u en hen die kennis werdgegeven in rang verheffen. En Allah is goed op de hoogte van hetgeengij doet.

12.

O, gij die gelooft, indien gij deboodschapper (in het bijzonder) wiltraadplegen, geeft dan eenliefdegift veer uw raadpleging. Dat is beter voor u en reiner. Maarals gij niets bezit dan is Allah Vergevensgezind, Genadevol.

13.

Zijt gij bezorgd inzake het geven vanliefdegiften voor uw bijzondere raadpleging? Indien gij dat nietdoet en Allah heeft zich met barmhartigheid tot u gewend, houdt danhet Gebed en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt Allah en Zijnboodschapper. En Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet.

14.

Hebt gij degenen niet gezien, die zichbevrienden met een volk, waarop Allah vertoornd was? Zij zijn nochde uwen noch de hunnen, zij zweren bij de leugen tegen beter wetenin.

15.

Allah heeft voor hen een zware straf bereid.Slecht is inderdaad hetgeen zij doen.

16.

Zij hebben van hun eden een schild gemaakt enzij leiden anderen van het pad van Allah af; voor hen zal er eenvernederende straf zijn.

17.

Noch hun bezittingen, noch hun kinderenzullen hen tegen Allah iets baten, dit zijn de bewoners van het Vuuren zij zullen daarin vertoeven.

18.

De Dag waarop Allah hen allen zal opwekken,zullen zij tot Hem zweren zoals zij dit tot u deden en zij zullendenken dat zij iets bereiken. Ziet toe, zij zijn zeker leugenaars.

19.

Satan heeft hen volledig in zijn macht, enheeft hen de gedachtenis aan Allah doen vergeten. Zij behoren totSatans partij. Ziet toe, Satans partij is de verliezer.

20.

Waarlijk, degenen die Allah en ZijnBoodschapper tegenwerken zullen worden vernederd.

21.

Allah heeft verordend: “Voorwaar Ik en Mijnboodschappers zullen zegevieren.” Voorzeker Allah is Sterk,Almachtig.

22.

Gij zult geen mensen vinden die in Allah ende Laatste Dag geloven, terwijl zij iemand liefhebben die Allah enZijn boodschapper tegenwerkt, zelfs al waren dezen hun vader of hunkinderen, of hun broeders, of hun verwanten. Dezen zijn degenen, inwier hart Allah geloof heeft ingegrift en die Hij gesterkt heeft metZijn Geest. En Hij zal hen toelaten in tuinen waardoor rivierenstromen. Daarin zullen zij vertoeven. Allah heeft welbehagen in henen zij hebben welbehagen in Hem. Zij behoren tot Allah’s partij.Voorwaar, Allah’s partij zal zegevieren.