57. Het Ijzer (Al-Hadied)

1.

Wat er ook in de hemelen en op aarde is,verheerlijkt Allah; Hij is de Almachtige, de Alwijze.

2.

Van Hem is het koninkrijk der hemelen en deraarde. Hij doet sterven en leven en Hij heeft macht over alledingen.

3.

Hij is de Eerste en de Laatste, de ZichManifesterende en de Verborgene, en Hij heeft kennis van alledingen.

4.

Hij is het Die de hemelen en de aarde in zesdagen schiep; daarna zette Hij zich op de Troon neder. Hij weet watde aarde ingaat en wat er uit voortkomt, en wat van de hemelennederkomt en wat er naar toe opstijgt. Hij is met u waar gij ookzijn moogt, want Allah ziet alles wat gij doet.

5.

Van Hem is het koninkrijk der hemelen en deraarde en naar Allah worden alle dingen teruggebracht.

6.

Hij laat de nacht in de dag overgaan en dedag in de nacht: en Hij is de Kenner van het innerlijk.

7.

Gelooft in Allah en Zijn boodschapper engeeft weg van datgene waarvan Hij u erfgenamen heeft gemaakt. En zijonder u die geloven en besteden (als weldaad) zullen een grotebeloning ontvangen.

8.

Wat scheelt u dat gij niet in Allah gelooft,terwijl de boodschapper u roept om in uw Heer te geloven en Hij eenverbond met u heeft gesloten, indien gij gelovig zijt?

9.

Hij is het Die duidelijke tekenen nederzendtaan Zijn dienaar om u van de Duisternissen in het Licht te brengenen voorwaar, Allah is Liefderijk Genadevol.

10.

Waarom geeft gij niet terwille van Allah,terwijl aan Allah de erfenis van de hemelen en de aarde behoort?Degenen onder u die (geld) besteedden en streden v��r de overwinningzijn niet gelijk maar hoger in rang dan degenen die nadien (geld)besteedden en streden. En Allah heeft aan allen het goede beloofd.En Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.

11.

Ieder die met Allah een goede lening sluit -Hij zal deze voor hem vermenigvuldigen en hem zal bovendien eenvoortreffelijke beloning ten deel vallen.

12.

En de Dag waarop gij de gelovige mannen envrouwen zult zien, hun licht v��r hen en aan hun rechter handenuitstralende; verblijdend nieuws is er voor u op deze Dag! Tuinenwaar doorheen rivieren stromen, waarin gij zult vertoeven. Dat is deopperste zegepraal.

13.

Op de Dag, waarop huichelaars enhuichelaarsters tot de gelovigen zullen zeggen: “Laat ons iets vanuw licht nemen,” zal er gezegd worden: “Gaat terug en zoekt licht.”Dan zal er tussen hen een muur worden opgericht met een poort er in.Aan de binnenkant zal barmhartigheid zijn en aan de buitenkant zalstraf zijn.

14.

(De huichelaars zullen tot de gelovigen)roepen: “Waren wij niet met u?” Zij zullen antwoorden: “Ja, maar gijhebt uzelf in verzoeking laten brengen en gewacht en getwijfeld enuw begeerte bedroog u, totdat de verordening van Allah kwam. En debedrieger bedroog u ten opzichte van Allah.

15.

Derhalve zal op deze Dag geen losgeld van uworden aangenomen, noch van degenen die ongelovig waren. Uw tehuiszal het Vuur zijn; dat is uw vriend en het is een slechtebestemming!”

16.

Is voor de gelovigen de tijd nog nietaangebroken dat hun hart nederig worde om Allah gedachtig te zijn ende Waarheid (op te nemen), die nedergedaald is? En laten zij nietworden zoals zij die het Boek v��rdien ontvingen – voor dezen was determijn (te) lang geworden waardoor hun hart werd verhard en velenvan hen ongehoorzaam werden.

17.

Weet, dat Allah de aarde doet herleven nahaar dood. Wij hebben de tekenen duidelijk voor u verklaard, opdatgij begrijpen moogt.

18.

De mannen en vrouwen die aalmoezen geven endegenen die met Allah een goede lening sluiten – deze zal voor henvermenigvuldigd worden, bovendien zullen zij een eervolle beloningontvangen.

19.

En zij, die in Allah en Zijn boodschappersgeloven, zijn de waarachtigen en de martelaren in de ogen van hunHeer; zij zullen hun beloning en hun licht ontvangen. Maar zij dieOnze boodschappen verwierpen en verloochenden, zullen de bewonersder hel zijn.

20.

Weet, dat het wereldse leven, alleen spel,vermaak, praalvertoon, pochelij onder elkander, wedijver invermeerdering van rijkdom en kinderen, is als de regen waardoor hetplantenleven de kwekers verblijdt. Dan droogt het op, gij ziet hetgeel worden en vergaan. En in het Hiernamaals is er een strengestraf en Allah’s vergiffenis en welbehagen. En het leven dezerwereld is niets anders dan een zaak van begoocheling.

21.

Wedijvert om vergiffenis van uw Heer (teverkrijgen) en voor het paradijs, waarvan de breedte gelijk is aande breedte tussen hemel en aarde, bereid voor degenen, die in Allahen Zijn boodschappers geloven. Dat is de genade van Allah. Hijschenkt deze aan wie Hij wil en Allah is de Heer van grote genade.

22.

Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelfzonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het openbaren.Voorzeker – dat is gemakkelijk voor Allah –

23.

Opdat gij niet moogt treuren over hetgeen gijverloren hebt noch juichen over hetgeen Hij u heeft gegeven, wantAllah heeft geen pocher of opschepper lief

24.

(Noch degenen,) die vrekkig zijn en de mensenaansporen vrekkig te worden en wie zich van Hem afwendt; voorzekerAllah is Zichzelf-genoeg, Geprezen.

25.

Voorwaar, Wij zonden Onze boodschappers metduidelijke bewijzen en openbaarden hun het Boek en de Weegschaalopdat het mensdom rechtvaardig moge zijn. Wij hebben ijzernedergezonden, waardoor grote strijd doch ook grote voordelen voorhet mensdom ontstaan, opdat Allah degenen moge onderscheiden, die inhet ongeziene Hem en Zijn boodschappers helpen. Zeker, Allah isSterk, Almachtig.

26.

En Wij zonden Noach en Abraham, en Wijplaatsten in hun nageslacht het profetenambt en het Boek. En enigenvan hen waren op het rechte pad, maar de meesten hunner warenovertreders.

27.

Dan deden Wij Onze boodschappers in hunvoetsporen treden en Wij deden Jezus, de zoon van Maria, opvolgen enWij gaven hem het Evangelie. En Wij legden zachtmoedigheid enbarmhartigheid in het hart zijner volgelingen. Doch hetkloosterleven schreven Wij hun niet voor, maar zij vonden dit zelfuit om Allah’s welbehagen te zoeken. Zij namen dit echter niet inacht zoals het behoorde. Toen gaven Wij de gelovigen onder hen eenbeloning, maar velen onder hen waren overtreders.

28.

O gij gelovigen, vreest Allah en gelooft inZijn boodschapper. Hij zal u een dubbel aandeel van Zijnbarmhartigheid geven en u een licht verschaffen waarin gij wandelenzult en Hij zal u vergeven: – Voorwaar, Allah is Vergevensgezind,Genadevol.

29.

Opdat de mensen van het Boek mogen weten, datzij geen macht hebben over de genade van Allah – Voorzeker de genadeis in Allah’s handen, Hij geeft deze aan wie Hij wil. En Allah is deHeer van grote genade.