24. Het Licht (An-Noer)

1.

Dit is een hoofdstuk, dat Wij hebbengeopenbaard en verplichtend gesteld en Wij hebben er duidelijketekenen in nedergezonden opdat gij er lering uit moogt trekken.

2.

Geselt iedere echtbreekster en echtbreker methonderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheidaan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Daggelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hunbestraffing.

3.

De echtbreker zal alleen een echtbreekster ofeen afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen eenechtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigenverboden.

4.

En zij, die kuise vrouwen beschuldigen engeen vier getuigen brengen – geselt hen met tachtig slagen enaanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders.

5.

Met uitzondering van hen die daarna berouwtonen en zich verbeteren; waarlijk, Allah is Vergevensgezind,Genadevol.

6.

En betreffende degenen die hun vrouwenbeschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben, – laat iederhunner vier maal in de naam van Allah zweren dat hij voorzeker dewaarheid spreekt.

7.

En de vijfde maal zal hij zeggen: dat Allah’svloek op hem ruste als hij tot de leugenaars behoort.

8.

Maar het zal de straf van haar afwendenindien zij viermaal in de naam van Allah getuigt en zegt, dat hijtot de leugenaars behoort.

9.

En de vijfde maal zal zij zeggen: dat detoorn van Allah over haar zij als hij (haar man) de waarheidspreekt.

10.

En ware het niet door Allah’s genade en Zijnbarmhartigheid voor u (dan waart gij verloren gegaan). VoorzekerAllah is Berouwaanvaardend, Alwijs.

11.

Waarlijk, zij die de lastering voortbrachtenwaren een grote groep uit uw midden; beschouwt dit niet als eenkwaad voor u – integendeel het is goed voor u. Elk hunner zal destraf voor de zonde die hij heeft begaan, ontvangen en hij, dieonder hen het voornaamste deel ervan op zich nam zal een groterestraf ontvangen.

12.

Waarom dachten de gelovige mannen en vrouwen,toen zij dit hoorden geen goed over hun eigen mensen en zeiden: “Ditis een openlijke lastering?”

13.

Waarom brachten zij geen vier getuigen (omdit te bewijzen)? Daar zij geen getuigen hebben medegebracht zijnzij in de ogen van Allah leugenaars.

14.

En ware het niet door Allah’s genade en Zijnbarmhartigheid jegens u in deze wereld en in het Hiernamaals, zo zouu wegens hetgeen gij hebt begaan, een grote straf hebben getroffen.

15.

Toen gij het van elkander hoordet en gijzeidet, waarvan gij geen kennis bezat, dacht gij dat het onbeduidendwas, terwijl het in de ogen van Allah belangrijk was.

16.

Waarom hebt gij niet gezegd toen gij hethoordet: “Het betaamt ons niet om erover te spreken. Heilig zijtGij, dit is een grote lastering!”

17.

Allah waarschuwt u om nooit tot ietsdergelijks terug te vallen indien gij gelovigen zijt.

18.

En Allah legt u de geboden uit; Allah isAlwetend, Alwijs.

19.

Zij die graag willen dat onbetamelijkheidzich onder de gelovigen moge verspreiden, zullen in deze wereld enin het Hiernamaals een pijnlijke straf ondergaan. Allah weet, en gijweet niet.

20.

En ware het niet door Allah’s genade en Zijnbarmhartigheid voor u en dat Allah Liefderijk en Genadevol is, (danzoudt gij verloren zijn gegaan).

21.

O gij die gelooft, volgt de voetstappen vanSatan niet. Wie de voetstappen van Satan volgt die zal hij zekeronzedelijkheid en boosheid beyelen. En ware het niet door Allah’sgenade en Zijn barmhartigheid voor u geweest, dan zou niemand uwerooit rein zijn geworden, maar Allah reinigt wie Hij wil. Allah isAlhorend, Alwetend.

22.

En laat hen, die rijkdommen en overvloedonder u bezitten niet ophouden te geven aan verwanten en behoeftigenen hun die hun huizen terwille van Allah hebben verlaten. Laten zijvergeven en over het hoofd zien. Wenst gij niet dat Allah u zouvergeven? Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

23.

Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geenkwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het Hiernamaalsvervloekt. Voor hen is er een grote kastijding.

24.

Op de Dag waarop hun tong, hun handen en hunvoeten tegen hen zullen getuigen over hetgeen zij hebben bedreven.

25.

Op die Dag zal Allah hun de hun toekomendevergelding ten volle geven, en zij zullen weten dat alleen Allah deduidelijke Waarheid is.

26.

Slechte vrouwen zijn voor de slechte mannen,en de slechte mannen zijn voor de slechte vrouwen. En goede vrouwenzijn voor de goede mannen en de goede mannen zijn voor de goedevrouwen, dezen hebben niets uitstaande met hetgeen anderen zeggen.Er is voor hen vergiffenis en een eerbare voorziening.

27.

O gij die gelooft, gaat geen andere huizendan de uwe binnen zonder de bewoners er van te waarschuwen en tebegroeten. Dat is beter voor u, opdat gij er lering uit zulttrekken.

28.

En indien gij niemand daarin vindt, gaat zeniet binnen voordat gij toestemming krijgt. En als er tot u wordtgezegd: “Gaat terug,” gaat dan terug want dit is voegzamer voor u.Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.

29.

Het is voor u geen zonde indien gijonbewoonde huizen, waarin uw goederen staan, binnengaat. Allah weetwat gij openlijk doet en wat gij verbergt.

30.

Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogenneergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reinervoor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen.

31.

En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ookhaar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zijhaar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, endat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zijhaar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vaderof de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haarechtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of dezonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulkemannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jongekinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laathaar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haarschoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamentot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.

32.

En huwt uw weduwen en de deugdzamen onder uwmannelijke of vrouwelijke slaven. Indien zij arm zijn, zal Allah henuit Zijn overvloed verrijken, want Allah is milddadig, Alwetend.

33.

En laat degenen, die geen mogelijkheid tottrouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloedverrijkt. En de slaven die een acte van vrijmaking wensen, voorziethen daarvan indien gij enig goed in hen ziet; en geeft hun van derijkdommen van Allah, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uwslavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om degoederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemandhaar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind,Barmhartig zijn.

34.

En Wij hebben duidelijke tekenen tot unedergezonden, en de voorbeelden van hen die v��r u zijn geweest eneen raadgeving voor de godvrezenden.

35.

Allah is het Licht van de hemelen en deaarde. De gelijkenis van Zijn Licht is als een nis waarin een lampstaat. De lamp is door een glas omsloten; het glas is als eenschitterende ster. Het wordt, aangestoken met olie van een gezegendeboom, een olijfboom, die van het Oosten noch van het Westen is,welks olie bijna zou lichten, zelfs al raakte vuur haar niet. Lichtop Licht. Allah leidt tot Zijn Licht wie Hij wil. – Allah geeftgelijkenissen voor de mensen; Allah heeft kennis van alle dingen.

36.

In huizen waaromtrent Allah heeft verordentdat zij zullen verrijzen, waarin Zijn naam zal worden herdacht,daarin verheerlijken Hem ‘s morgens en ‘s avonds,

37.

Mensen die noch door handel noch door zakenachteloos worden om Allah te gedenken, het gebed te houden en deZakaat te betalen, zij vrezen de Dag waarop harten en ogen zichzullen afwenden.

38.

Opdat Allah hen voor de beste hunner dadenmoge belonen en hun ruim moge bedelen uit Zijn overvloed. Allahgeeft zonder maat aan wie Hij wil.

39.

Maar de daden der ongelovigen zijn als eenluchtspiegeling op een vlakte. De dorstige denkt dat het water is,wanneer hij er bij komt ontdekt hij echter dat het niets is. Maarhij vindt Allah in zijn nabijheid, Die hem zijn rekening ten vollevereffent; en Allah is snel in het afrekenen.

40.

Of als duisternis in een diepe zee, bedektdoor golf boven golf waarboven wolken zijn: duisternis bovenduisternis. Wanneer men zijn hand uitstrekt kan men haar bijna nietzien; en hij, wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht.

41.

Ziet gij niet, dat alles in de hemelen en opaarde, ook de vogels met hun uitgespreide vleugels Allahverheerlijken? Een ieder kent zijn eigen bidden en lofzang. En Allahweet goed wat zij doen.

42.

Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelenen der aarde en tot Allah is de terugkeer.

43.

Hebt gij niet gezien dat Allah de wolkenvoortdrijft, ze dan verzamelt en daarna ophoopt zodat gij regen uithun midden ziet voortkomen? En Hij zendt van de hemel neder (wolkenals) bergen waarin zich hagel bevindt en Hij treft daarmee wie Hijwil en wendt het af van wie Hij wil. De glans van de bliksem neemthet gezicht bijna weg.

44.

Allah wisselt dag en nacht af. Daarin iszeker een les voor degenen die ogen hebben.

45.

En Allah heeft elk dier uit water geschapen.Sommigen hiervan gaan op hun buik, anderen op twee poten en noganderen op vier poten. Allah schept wat Hij wil. Voorzeker Allahheeft macht over alle dingen.

46.

Wij hebben duidelijke tekenen nedergezonden.En Allah leidt naar het rechte pad wie Hij wil.

47.

En zii zeggen: “Wij geloven in Allah en in deboodschapper en wij gehoorzamen.” Maar daarna wenden sommigen hunnerzich af. En dezen zijn geen gelovigen.

48.

En wanneer zij tot Allah en Zijn boodschapperworden geroepen opdat hij over hen moge recht spreken, ziet! eendeel hunner wendt zich af.

49.

Maar indien het recht aan hun zijde was, danzouden zij ijlings naar hem toe komen.

50.

Is er een ziekte in hun hart? Of twijfelenzij, of vrezen zij dat Allah en Zijn boodschapper onrechtvaardigjegens hen zullen zijn? Neen, zij zijn zelf de onrechtvaardigen.

51.

Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijnboodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken,zeggen zij slechts: “Wij horen en wij gehoorzamen.” Dezen zijn hetdie zullen slagen.

52.

En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamten Allah vreest en godvruchtig is jegens Hem, dezulken zullenslagen.

53.

En zij zweren hun plechtigste eden bij Allah;dat zij indien gij hen beveelt, zeker zullen oprukken. Zeg: “Zweertniet: (maar) werkelijke gehoorzaamheid (is nodig).” Voorzeker Allahis goed op de hoogte van hetgeen gij doet.

54.

Zeg: “Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt deboodschapper. Maar indien gij u afwendt is hij slechtsverantwoordelijk voor datgene waarmee hij is belast, en gij zijtslechts verantwoordelijk voor datgene waarmee gij zijt belast. Enindien gij hem gehoorzaamt, zult gij geleid worden. En de plicht vande boodschapper is slechts de duidelijke verkondiging.

55.

Allah heeft aan degenen onder u die gelovenen goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker totstedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die v��r henwaren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voorhen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hunvrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden enniets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen,zullen overtreders zijn.

56.

En houdt het gebed en betaalt de Zakaat engehoorzaamt de boodschapper, opdat gij barmhartigheid moogtontvangen.

57.

Denkt niet, dat degenen die niet geloven, opaarde kunnen ontsnappen, hun tehuis is de hel, en deze is inderdaadeen slechte toevlucht.

58.

O gij die gelooft, laten uw slaven en degenenuwer die de geslachtsrijpheid nog niet hebben bereikt driemaal uwtoestemming vragen (bij u te mogen komen), v��r het morgengebed,wanneer gij wegens de middaghitte u van uw klederen ontdoet, en nahet avondgebed. Drie priv�-tijden voor u. Op andere tijden is hetnoch voor u, noch voor hen hinderlijk, want sommigen uwer moeten metanderen omgaan; aldus maakt Allah u de geboden duidelijk; Allah isAlwetend, Alwijs.

59.

En wanneer de kinderen onder ugeslachtsrijpheid bereiken, moeten ook zij verlof vragen evenalsouderen dan zij om toestemming vragen. Zo maakt Allah u Zijn gebodenduidelijk; Allah is Alwetend, Alwijs.

60.

Bejaarde vrouwen die geen hoop op hethuwelijk koesteren – op haar rust geen schuld als zij zonder haarschoonheid te tonen, zich van kledingstukken ontdoen. Maar als zijzich inhouden is dit beter voor haar. Allah is Alhorend, Alwetend.

61.

Het doet de blinden, de lammen, de zieken ofuzelven geen kwaad, dat gij in uw eigen huizen eet of in de huizenvan uw broeders, of in de huizen van uw zusters, of in de huizen vanuw vaders broeders, of in de huizen van uw vaders zusters, of in dehuizen van uw moeders broeders, of in de huizen van uw moederszusters, of in dat huis waarvan gij de sleutel in uw bezit hebt, ofin het huis van een uwer vrienden. Het doet u geen kwaad of gijtezamen of afzonderlijk eet. Wanneer gij de huizen betreedt groetdan elkander met een groet van uw Heer, die vol van zegen enreinheid is. Zo maakt Allah u de geboden duidelijk, opdat gij hetmoogt begrijpen.

62.

Zij alleen zijn gelovigen die in Allah enZijn boodschapper geloven, en die, wanneer zij wegens iets dat voorallen belangrijk is, bij hem (de profeet) zijn, zich nietverwijderen voordat zij hem om toestemming hebben gevraagd. Zij dieu om verlof vragen zijn degenen die werkelijk in Allah en Zijnboodschapper geloven. Wanneer zij daarom uw toestemming vragenterwille van hun zaken, geef dan toestemming aan wie hunner gij wilten vraag voor hen vergiffenis van Allah, voorzeker, Allah isVergevensgezind, Barmhartig.

63.

Behandelt de uitnodiging van de boodschapperonder u niet zoals gij de uitnodiging van elkander behandelt. Allahkent degenen uwer die wegsluipen en zich verbergen. Laat daaromdegenen die tegen Zijn gebod ingaan, zich in acht nemen opdat hengeen rampspoed overkome of een pijnlijke straf hen achterhale.

64.

Luistert! aan Allah behoort wat in de hemelenen op aarde is. Hij kent uw toestand goed. En de Dag waarop zij totHem zullen worden teruggebracht, zal Hij hen onderrichten overhetgeen zij deden. Waarlijk Allah heeft kennis van alle dingen.